รางวัลที่ครูได้รับ

นางสาวมนรดา เรืองเมือง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประตูอาเซียน ครั้งที่ 4 นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/14 2563
2 เป็นคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูเเลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลีนิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/21 2563
3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/24 2563
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การเเข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเเข่งขันทักษะวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปะหัตถกรรม 2563 นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
5 การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา นางสาวมนรดา เรืองเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/01/17 2564