รางวัลที่ครูได้รับ

นายนพพล สุขภิรมย์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
2 ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566