รางวัลที่ครูได้รับ

นายดลกิต นาทชัชวาลกุล

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลการนำเสนอนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประเภท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/29 2563
2 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/13 2564
3 ครูดีศรี สพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/16 2565
4 ครูดีศรี สพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/16 2565
5 ครูผู้สอนดีเด่น Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/07/21 2565
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
7 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/20 2566
8 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน “The National Competition of English Medium Instructions Programmes Open House Northern Region” ๒๐๒๓ ครั้งที่ ๑๔ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/08/18 2566
9 ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเหรียญเงิน (The National Competition of English Medium Instruction Program Open House 2023) นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
10 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
11 รางวัลนำเสนอผลงานนิทรรศการระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน" นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2567/03/01 2567