รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูควบคุมทีมนักเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ และทีมนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปแข่งขันระดับชาติ น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/19 2566
2 ครูควบคุมทีมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และทีมนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบนไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับช น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/28 2567
3 ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส น.ส.ธัญจิรา ท้าวหน่อ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/03/07 2567