รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลดีเด่น การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/11/27 2563
2 รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอนและเทคนิคการสอนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคเหนือ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/11/27 2563
3 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
4 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
5 รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "นวล" การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/23 2567
6 รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน "แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยใบไผ่" การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/23 2567