รางวัลที่ครูได้รับ

นายทักษกร เพ็ญมณี

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี