รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูดี สพม.น่าน น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/16 2565
2 ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
3 ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
4 ครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/07/18 2566
5 ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองเงิน" กิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
6 ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองแดง" กิจกรรม Story Telling มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
7 ผู้ฝึกสอนรางวัล "เหรียญทองแดง" กิจกรรม Crossword มัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566