รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.อริศรา สะสม

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/07/30 2563
2 รูปแบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ S.W.Model(The model of waste management in the context of the participatory school using S.W.Model )ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/09 2563
3 ผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/19 2563
4 ผู้บริหารรักการอ่าน ประจำปี 2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/19 2563
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/03/09 2564
6 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับประเทศ น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/16 2565
7 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/01/16 2565
8 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับประเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/04/18 2565
9 ผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/08/08 2565
10 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ระดับภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/01 2566