รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.วรรณิศา จินนะ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลรองชนะเลิศ popular vote การแต่งกายธีมตรุษจีน กิจกรรมตรุษจีนสุขสันต์ มหัสจรรย์ปีมังกร ประจำปี 2567 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
2 รางวัลรองชนะเลิศ popular vote การแต่งกายธีมตรุษจีน กิจกรรมตรุษจีนสุขสันต์ มหัสจรรย์ปีมังกร ประจำปี 2567 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0000/00/00 0000
3 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/08/23 2562
4 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
5 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
6 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/17 2562
7 รางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2562/09/19 2562
8 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/22 2562
9 วิทยากรการนำเสนอผลงานด้วย e-poster เนื่องในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) ในรูปแบบออนไลน์ น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/04/24 2564
10 รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ประจำปี 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/10/14 2564
11 วิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา" น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/11 2565
12 ครูผู้รักการออม น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/03/30 2565
13 วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/04/29 2565
14 คณะทำงานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/22 2565
15 วิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/27 2565
16 สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/06/04 2565
17 วิทยากรและคณะทำงาน สถานศึกษาต้นแบบ สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/06/04 2565
18 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “Marching Street Parade Division 1” การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย Thailand World Music Championships 2021 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/06/19 2565
19 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “Marching Street Parade Division 1” การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย Thailand World Music Championships 2021 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/06/19 2565
20 รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/06/30 2565
21 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/07/01 2565
22 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
23 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
24 รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
25 รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
26 ครูผ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/20 2565
27 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/20 2565
28 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยศาสตร์ชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
29 รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
30 วิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/29 2565
31 ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยาแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/09/27 2565
32 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/12/17 2565
33 รางวัลระดับมาตรฐาน ทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท INDOOR MARCHING ARTS รุ่น COLOR GUARD Scholatic Class การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/17 2565
34 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/12/17 2565
35 รางวัลระดับมาตรฐาน เงิน การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท MARCHING STREET PARADE รุ่น DIVISION 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/17 2565
36 รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/12/17 2565
37 รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/23 2566
38 รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/23 2566
39 ครูผู้รักการออม "โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/24 2566
40 วิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรชีววิทยาเพิ่มเติม ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/05/06 2566
41 วิทยากรการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/06/30 2566
42 ผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ปีการศึกษา 2566 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/08/31 2566
43 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2566 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/31 2566
44 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
45 รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
46 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ AA น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/10/04 2566
47 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย รายการ Thailand World Music Championships ประเภท Virtual Band Competition (VBC) Modern Marching Band Division 1 ประจำปี 2023 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/12/16 2566
48 รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย รายการ Thailand World Music Championships ประเภท Virtual Band Competition (VBC) Modern Marching Band Division 1 ประจำปี 2023 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/12/16 2566
49 รางวัลรองชนะเลิศ popular vote การแต่งกายธีมตรุษจีน กิจกรรมตรุษจีนสุขสันต์ มหัสจรรย์ปีมังกร ประจำปี 2567 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/28 2567
50 ครูผู้รักการออม น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/05 2567
51 รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/07 2567