รางวัลที่ครูได้รับ

นางวรรณี ปันอ้าย

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนต้น นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
4 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/17 2566
5 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/19 2566
6 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/02 2566