รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 (นางสาวบุญญาพร เกรียงไกรสรณ์) น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/15 2563
2 ครูดีไม่มีอบายมุข น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/01/16 2564
3 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/08/16 2564
4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ (อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/16 2564
5 ครูดีของแผ่นดิน น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/08/21 2564
6 เป็นคณะกรรมการค่ายคอมพิวเตอร์ น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/08/25 2564
7 เป็นพิธีกรกิจกรรมวิ่ง “เมืองงั่ว FUN FILLED ครั้งที่ 2” น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/11/15 2564
8 ครูดี ศรี สพม.น่าน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/26 2565
9 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/16 2565
10 เป็นครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมเป็นศรี ของดีนาน้อย" (พิธีกร) น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/21 2565
11 The CEFR level : B1 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/04/22 2565
12 เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/27 2565
13 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเพื่อนที่ปรึกษา YC น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/07/02 2565
14 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองเหรียญทองแดง น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/08 2565
15 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการฯ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองเหรียญทองแดง น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/08 2565
16 เป็นวิทยากรกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/29 2565