รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
2 ครูดีศรี สพม. น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/26 2565
3 รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/21 2565
4 ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/03/31 2565
5 3rd place marching street paradise น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/05/29 2565
6 การประกวดวงโยธวาทิต Thailand World music championship น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/29 2565
7 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
8 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันระบำมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
9 รางวัลการแข่งขันวงโยธวาทิต น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/12/17 2565
10 รางวัลการแข่งขันคัลเลอร์การ์ด น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/12/17 2565
11 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 การแข่งขันระบำมาตรฐาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ(จังหวัดน่าน) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/04 2566
12 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/05 2566
13 รางวัลขวัญใจโอลิมปิกเดย์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/25 2566
14 ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Pre-teenage อำเภอปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/07 2566
15 ชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 2 อำเภอปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/07 2566
16 มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/07 2566
17 ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Pre-teenage อำเภอปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/07 2566
18 ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenage อำเภอปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/07 2566
19 ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenager อำเภอปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/07 2566
20 รองชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE PRE-TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/26 2566
21 รองชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/26 2566
22 TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่3 จังหวัดน่าน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/26 2566
23 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
24 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/16 2566
25 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
26 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/16 2566
27 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
28 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/16 2566
29 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
30 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/16 2566
31 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
32 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/16 2566
33 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
34 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลปหัตถกรรม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/16 2566
35 ชนะเลิศการประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/12/20 2566
36 รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/12/20 2566
37 รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/12/20 2566
38 รางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/16 2567
39 รางวัลพระราชทาน การประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2567/01/17 2567
40 รางวัลพระราชทาน การประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/17 2567
41 รางวัลพระราชทาน การประกวดนำเสนอผลดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับดีเด่น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/17 2567
42 TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/02/10 2567
43 ผู้ฝึกสอน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/10 2567
44 ชนะเลิศการแข่งขัน NAN COVER DANCE CONTEST 3 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/02/25 2567
45 ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน NAN COVER DANCE CONTEST 3 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/25 2567