รางวัลที่ครูได้รับ

นายอนุรักษ์ เมฆแสน

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี 2563 นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/12/29 2564
2 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/06 2565
3 ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566