รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/09 2566
2 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566