รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ศิริลักษณา คำวัง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best Practice "INNOVATION SYMPOSIUM SESA 37 2020" น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
2 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/07/29 2563
3 รางวัลสถานศึกษาสร้างชาติดีเด่นระดับ ประเทศ ประจำปี 2563 โดย สถาบันการสร้างชาติ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2563/11/18 2563
4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/06/06 2565
5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการ Young Innovator for Nan Development(YIN-D) น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
6 Nation Building Teacher Awaard 2022 น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/12/08 2565
7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECISE รุ่น Teenage อำเภอปัว ประจำปี 2566 น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/07 2566
8 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/14 2566
9 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/06/30 2566
10 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/30 2566
11 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/07/14 2566
12 รางวัลชมเชยพิเศษ อันดับ 1 โครงการ เยาวชนดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ด้วยโครงการตู้แลกขยะอัจฉริยะ ของชมรมเยาวชนสร้างชาติ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/05 2566
13 รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
14 รางวัลชมเชย การประกวดโครงการ Young Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/23 2567