รางวัลที่ครูได้รับ

นายศราวุธ ธรรมวงค์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0562/06/10 0562
2 รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0576/04/09 0576
3 ครูดีศรีสพม.น่าน นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/16 2565
4 ครูดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับสหวิยาเขต นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/10 2565
5 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
6 รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/08/26 2565
7 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/07/04 2566
8 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/07/04 2566
9 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันฟลอร์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/07/10 2566
10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมหญิง การแข่งขันคริกเก็ตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่ 15 ปี นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/07/30 2566
11 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/05 2566
12 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
13 รางวัล ระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2566 นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
14 รางวัลระดับดีมาก ประเภทสถานศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาเชิงพื้นที่วิถีน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
15 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/11 2566
16 รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/11 2566
17 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
18 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
19 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
20 เหรียญทอง การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
21 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
22 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
23 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
24 เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
25 เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
26 เหรียญทอง สวดมนต์แปล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
27 รางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
28 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
29 ควบคุมดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
30 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
31 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
32 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
33 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
34 เหรียญทอง พินิจวรรณคดี มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
35 ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
36 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
37 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
38 เหรียญทอง แอโรบิค มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
39 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
40 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
41 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
42 เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
43 เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
44 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
45 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
46 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
47 เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
48 เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
49 รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
50 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
51 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
52 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
53 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
54 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
55 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
56 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
57 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
58 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
59 เหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
60 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
61 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
62 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
63 เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
64 เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
65 เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
66 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
67 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ รุ่นการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
68 เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
69 ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
70 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
71 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด-ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
72 เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
73 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
74 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
75 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
76 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
77 ชนะเลิศเหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
78 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง แอโรบิค มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
79 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
80 เหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
81 เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
82 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
83 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
84 เหรียญทอง ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
85 เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
86 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลคัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
87 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
88 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ รุ่นการแข่งขัน มัธยมตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
89 เหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
90 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
91 เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
92 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
93 ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง สวดมนต์แปล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
94 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
95 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
96 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
97 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
98 เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
99 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
100 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
101 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
102 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
103 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
104 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
105 เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
106 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
107 ผู้ควบคุม ดูแลนักเรียนได้รับรางวัล กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
108 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
109 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
110 ครูผู้ควบคุมนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
111 เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
112 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
113 ควบคุม ดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง สวดมนต์แปล มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
114 ผู้ควบคุม ดุแลนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
115 เหรีญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
116 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
117 เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
118 เหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
119 รางวัลชะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
120 ควบคุมดูแล นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
121 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
122 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
123 ควบคุม ดูแล ได้รับเหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
124 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
125 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
126 เหรียญทอง สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
127 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
128 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
129 รางวัล เหรียญทองการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
130 ควบคุม ดูแล ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลายงวัล นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
131 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลชะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
132 เหรียญทอง การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
133 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
134 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
135 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด-ภาษาจีน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
136 เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
137 ควบคุม นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองพินิจวรรณคดี มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
138 เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
139 เหรียญทอง เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
140 รางวัลชนะเลิศ กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
141 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
142 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
143 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
144 ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
145 รางวัลชนะเลิศ สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
146 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลคัดลายมือสื่อภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
147 เหรียญทอง เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
148 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
149 ผู้ควบคุม ดูแล นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
150 ควบคุม ดูแลนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
151 เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566