รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 องค์กรคุณธรรม น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/02/08 2564
2 รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/06/25 2564
3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ สร้างสรรค์ กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/08/20 2564
4 กิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (คุณธรรมจริยธรรมในโลกดิจิทัล) น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/10/19 2564
5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/10/19 2564
6 กิจกรรมการประกวดโครงงานด้านเทคโนโลยี โดยการนำคุณธรรมจริยธรรมาประยุกต์ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/10/19 2564
7 นักเรียนพระราชทาน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/11/16 2564
8 ชนะเลิศ โครงการ กล้าดี ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/11/17 2564
9 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/12/07 2564
10 ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/01/05 2565
11 ครูดี ศรี สพม.น่าน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/10 2565
12 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวีดีโอสื่อการสอน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/07/19 2565
13 สถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/08/24 2566
14 กิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี" น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/04 2566
15 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/08 2566
16 ครูดี/คนดี ศรี สพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/16 2567
17 รางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA) ปี พ.ศ.๒๕๖๖ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2567/02/19 2567
18 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2024 ITMC - International Talent Mathematics Contest น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/02/25 2567