รางวัลที่ครูได้รับ

นางปวีณา ปิ่นทอง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลเหรียญทอง นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2560/12/13 2560
2 ระดับเหรียญทองแดง นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/09/14 2561
3 รางวัลเหรียญเงิน นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/12/21 2561
4 รางวัลเหรียญเงิน นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/11/25 2564
5 รางวัลเหรียญทองแดง นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
6 รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ BCG นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
7 รางวัลระดับเหรียญทอง นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/09/23 2565
8 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566
9 ครูผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนทีมธุรกิจ "โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์" นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/11 2566
10 รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (MEP Open House) นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
11 รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/19 2566
12 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/19 2566
13 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/31 2566
14 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/31 2566
15 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
16 รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
17 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
18 รางวัลชนะเลิศ โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 8 ประจำปี 2566 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/12/02 2566
19 รางวัลชมเชย การประกวดโครงการ Yong Talent การประกวดนวัตกรรมเพื่อสินค้าชุมชน นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/01/23 2567