รางวัลที่ครูได้รับ

นายมนตรี ฆ้องเดช

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เป็นครูผู้สอนดีเด่น นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/01/16 2561
2 ครูผู้สอนดีเด่น นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2561/01/16 2561
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1- ม.3 นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562