รางวัลที่ครูได้รับ

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูคุรุสภา ระดับดีเด่น ระดับประเทศ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
2 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/04/01 2564
3 ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/26 2564
4 รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/04/18 2565
5 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนพัฒนาสื่อนวัตกรรม จำนวน 35,000 บาทแล้วนำสื่อนวัตกรรมไปนำเสนอสื่อการสอน Web Application เรื่อง Carbon footprint เพื่อเป็นสื่อต้นแบบให้กับครูทั่วประเทศ นำเสนอแบบ Online และ Onsite นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/01 2565
6 เป็นครูต้นแบบที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ ๙” นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/05/21 2565
7 วิทยากรสาขาเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน (เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เนื้อหาเคมีภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/06/18 2565
8 ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/26 2565
9 รางวัลเหรียญเงิน ครูที่ปรึกษา การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย หัวข้อ ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับชีวิตวิถีถัดไป นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/10/23 2565
10 รางวัลออกแบบกิจกรรมเชิงบูรณาการ S-T-E-A-M ดีเด่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนแบบนำเสนอด้วยโปสเตอร์ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/10/23 2565
11 รางวัลเหรียญทอง ที่ปรึกษาโครงงาน การแข่งขันการประกวดโครงงานสะตีมศึกษา(Student STEAM project Contest)-แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบ Website เรื่อง Magnetic Stirrer ที่ควบคุมด้วย Smartphone นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/10/23 2565
12 รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษา การแข่งขันการประกวดกิจกรรม STEM talk ระดับ ม.ปลาย หัวข้อ พลังงานสะอาดมีความจำเป็นอย่างไรและทำไมเยาวชนต้องรู้เรื่องนี้ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/10/23 2565
13 ครูที่ปรึกษาประจำทีมรางวัลชมเชย อันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/10/24 2565
14 วิทยากรสาขาเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน (เครือข่ายรร.มหิดลวิทยานุสรณ์) เนื้อหาเคมีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/10/28 2565
15 รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง นวัตกรรมถังอัดจะรีไซเคิล (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
16 รางวัลชมเชยรางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง เครื่องทำปุ๋ยหมักอย่างง่าย สะดวกฉับไว ทันใจ รวดเร็ว (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
17 รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ถังหมักแก๊สชีวภาพ ขนาดพกพา (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
18 รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง นวัตกรรมกระดาษและเปลือกผลไม้ (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
19 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง ถังดักไขมันโดยใช้แกนข้าวโพดและขุยมะพร้าว (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
20 รางวัลชมเชย ที่ปรึกษาโครงงาน เรื่อง เครื่องอัดกระป๋อง (รางวัลโมเดล นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ จ. น่าน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/04 2565
21 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรอบสุดท้ายในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ DOW-CST Awards 2022 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย เพื่อคัดไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการด้านเคมีนานาชาติ นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/11/25 2565
22 กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/05 2566
23 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานในงานประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงงานเคมีย่อส่วน) นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/03/20 2566
24 ผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 19 ได้แก่ นายชวกร ศรีเริญ ชั้น ม.6/10 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/05/22 2566
25 แข่งขันตอบปัญหา(อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/19 2566
26 การแข่งขัน ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/31 2566
27 รางวัลเหรียญทอง เหรียญทอง(OBEC AWARDS)ระดับภาคชาติ (ลำดับที่ 3) ผลการประกวดรางวัลหน่วยงาน หรือผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARD) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/11 2566
28 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรร นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/23 2567
29 วิทยากรในเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู ในหัวข้อ เรื่อง "การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค BANI World" นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/18 2567
30 รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ระดับครูอาจารย์ โครงการธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 41 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/24 2567
31 วิทยากรของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการอบรม โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิบัติการเคมีแบบย่อ ส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 หรือวันอาทิตย์ที่ 24 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/23 2567
32 วิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเคมี) CSSS-STEM Model และถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ของครูผู้ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 พร้อมโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/25 2567