รางวัลที่ครูได้รับ

นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0565/03/06 0565
2 โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0566/03/07 0566
3 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทรร.ขนาดเล็ก ประจำปี 2563 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/06 0575
4 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 0575/03/08 0575
5 เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท สามมิติ(3D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
6 รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
7 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
8 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
9 รางวัลระดับเหรียญทองแดง การรแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
10 โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/01/31 2566
11 รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน3 มิติ (3D) ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/03 2566
12 รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน3 มิติ (3D) ชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/03 2566
13 ได้รับรางวัลเสมา ปป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/04/26 2566
14 ได้รับรางวัลสถานศึกษา เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับดี ปีงบประมาณ 2566 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/04 2566