รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เหรียญทองชนะเลิศ น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/17 2566