รางวัลที่ครูได้รับ

นายเกษมศานต์ กาวิชัย

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
2 โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 1 วิชา (คณิตศาสตร์)) นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
3 โรงเรียนสา มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 3 วิชา (ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์)) นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/06/26 2563
4 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3/5 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/08/31 2564
5 สุดยอดนักอ่าน ประเภทครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุดสีเขียว) ประจำปีการศึกษา 2564 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/09/24 2564
6 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3/5 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2564 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/09/30 2564
7 ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/23 2565
8 ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/10 2565
9 ชนะเลิศ ประเภทฟรีสไตล์ ชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/06/30 2566
10 ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" จังหวัดกาญจนบุรี นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/08/23 2566
11 ผู้ช่วยผู้จัดการทีมมวยปล้ำ จังหวัดน่าน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" จังหวัดกาญจนบุรี นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/23 2566
12 ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/16 2567
13 ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ ได้รับรางวัล ระดับคุณภาพดีเยี่ยม กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน" ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/01 2567
14 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน" ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/01 2567