รางวัลที่ครูได้รับ

นายสมนึก ปินตา

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิส อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขัน การจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
3 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายสมนึก ปินตา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
4 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4-ม.6 นายสมนึก ปินตา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/23 2562
5 รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/15 2563
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/15 2563
7 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/15 2563
8 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 2563 นายสมนึก ปินตา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/15 2563