รางวัลที่ครูได้รับ

นางสุมาลี สมบัติปัญญ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2561/03/23 2561
2 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2562 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/02/20 2562
4 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
5 ครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครบ 100% ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/09 2563
6 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งการทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตกรรม 2563 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/12 2563
7 สุดยอดนักอ่าน นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/09/24 2564