รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 เกียรติบัตร "ฅุรุชนคนดี" น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/05/09 2563
2 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/04/07 2564
3 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/05/31 2564
4 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/19 2564
5 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษกประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/02/17 2566
6 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
7 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
8 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
9 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566
10 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพิ้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/16 2566