รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
2 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
4 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/19 2563
6 คลิปเรือแข่งเมืองน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/11/16 2563
7 กิจกรรมภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/06 2565
8 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/15 2565
9 กิจกรรม การแข่งขัน Motion Info Graphic ระดับ ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/15 2565
10 กิจกรรมภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชาติ เหรียญเงิน กิจกรรมภาพยนตร์สั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566
11 โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง อับดับที่ 2 มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The Nationnal Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023) น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/08/18 2566
12 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
13 ี่รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน โครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
14 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
15 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน Motion Info Graphic ระดับ ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566