รางวัลที่ครูได้รับ

นางปียมาศ พาใจธรรม

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภทครูรักการอ่าน ปี๒๕๖๓ การประกวดการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ Best Practices ด้านส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/09/19 2563
2 รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับประเทศ นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/31 2564
3 ผู้ฝึกสอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ “ปีนยอดดอยภูคา” นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/03 2565
4 ผู้ฝึกสอนรางวัล ชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “ปลูกป่าน่าน” นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/03 2565
5 ผู้ฝึกสอน รางวัล ชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “หุ้น ยนต์ตีกอล์ฟ” นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/03 2565
6 ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม หุ่นยนต์ ระดับสูงมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/15 2565
7 ผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม หุ่นยนต์ ระดับสูงมัธยมศึกษาตอนต้น งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/15 2565
8 กิจกรรมหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติ 24TH International Robot Olympiad 2022 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/01/16 2566
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีและ แข่งขันหุ่นยนต์ 10 ชนิดกีฬา ภายใต้การส่งเสริม กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/01/16 2566
10 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนาน มีบุ๊คส นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/01/31 2566
11 รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/04/10 2566
12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/21 2566
13 รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ยอดเยี่ยม นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/25 2566