รางวัลที่ครูได้รับ

นางรัตนา วรินทร์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับม.4-6 นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
2 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น เทิศพระคุณของแม่ นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/08/31 2564
3 รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย เทิศพระคุณของแม่ นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/08/31 2564
4 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมpaint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
5 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับม.ปลาย นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
6 ครูผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับม.ปลาย นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566