รางวัลที่ครูได้รับ

นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/02/21 2564
2 เสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษาดัเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/04/26 2566
3 รางวัลทราคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/05/25 2566
4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/06/02 2566
5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/07/04 2566
6 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/05 2566
7 การัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่ วิถีน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถึใหม่ วิถีอนาคต บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
9 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนปลาย นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
10 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) รุ่นการแข่งขัน มัธยมศึกษาตอนต้น นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
11 สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2566 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2567/02/07 2567