รางวัลที่ครูได้รับ

นายภราดร หมื่นโพธิ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/02/21 2565
2 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/07/01 2565
3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/04/26 2566
4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/07/04 2566
5 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคด นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/08 2566
6 โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
7 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคด นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/09/08 2566
8 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ม. ปลาย นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/09/15 2566
9 ึีครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (crossword) ม. ปลาย นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/15 2566
10 สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/02/07 2567