รางวัลที่ครูได้รับ

ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
2 รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/05 2562
3 รางวัลระดับ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/21 2562
4 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.ต้น ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/12/21 2562
5 รางวัลครูต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/02/18 2563
6 รางวัลระดับ Bronze ผลงานนวัตกรรม /วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice“INNOVATION SYMPOSIUM SESA ๓๗ ๒๐๒๐ ” ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/07/03 2563
7 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/01/16 2564
8 รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/01/16 2564
9 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ครั้งที่ ๑๐ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/04/07 2564
10 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๐ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/09/01 2564
11 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2564 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/12/03 2564
12 รางวัลครูดีศรีสพม. น่าน ประจำปีการศึกษา 2564 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/10 2565
13 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ระดับชาติ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/04/18 2565
14 รางวัลระดับเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น-ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
15 รางวัลระดับเหรียญเงิน เป็นผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
16 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/17 2566
17 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/02/17 2566
18 รางวัลระดับดีมาก Best of the Best ประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้านการนิเทศภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/09/08 2566
19 ครูดี ศรีสพม.น่าน ประเภท รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/16 2567
20 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/07 2567
21 รางวัลผู้บริหารดีศรีรัชมังคลาภิเษก ระดับดีเด่น การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/07 2567
22 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภท ผู้บริหาร การแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/03/07 2567