รางวัลที่ครูได้รับ

นางนฤมล นิ่มพยา

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สหวิทยาเขตน่านเหนือ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/17 2562
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขตน่าน ๑ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/20 2562
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับชั้น ม.๑ – ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
4 วิทยากรกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติ แม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
5 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/18 2564
6 ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/08/19 2564
7 กรรมการตัดสิน การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/03/30 2565
8 ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทสร้างทฤษฏี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
9 ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
10 คณะกรรมการตัดสินโครงงานประเภทสร้างทฤษฎี ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแช่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/05 2565
11 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ม.ต้น การแช่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/06 2565
12 ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ ม.ต้น การแช่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/06 2565
13 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมค่ายบูรณาการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งเแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ระดับชัน ม.5 นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/11/26 2565
14 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 ปี นานมีบุคส์ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/01/31 2566
15 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566
16 ผู้ประสานงาน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/02/05 2566
17 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประเภทสร้างทฤษฏีหหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566
18 ครูผู้ควบคุมนักเรียนในกิจกรรมค่ายบูรณาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้น ม.๔ กลุ่มภาคเหนือตอนบน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/11/15 2566
19 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการของน่านมีบุคส์ นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2567/01/31 2567