รางวัลที่ครูได้รับ

นางนัททิดา ระลึก

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3 นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/07 2562
2 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งข้นการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-ม.6 นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/07 2562
3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด Best Practice ประเภทครูผู้สอน นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/02/18 2565
4 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
5 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
6 กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2566/02/04 2566
7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2566/02/17 2566