รางวัลที่ครูได้รับ

นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ผู้มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/08/31 2563