รางวัลที่ครูได้รับ

นายพยนต์ อ่อนเป็ง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2559/07/07 2559
2 สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2560 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/07/05 2560
3 สุดยอดเจ้าเหรียญทอง งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ประจำปี 2560 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2560/07/05 2560
4 ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา2561 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/01/16 2562
5 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/09/18 2562
6 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/23 2562
7 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตรา ท.ม. นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/01/04 2564
8 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/06/30 2565
9 เป็นผู้ควบคุมทีม การแข่งขัน E-Sport นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/08/18 2565