รางวัลที่ครูได้รับ

นายเอกรินทร์ สงคราม

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.ต้น นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/06 2565
2 รางวัลระดับ เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
3 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นด้าน BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/20 2565
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสื่อสารเชิงสะตีม(STEAM TALK) ระดับ ม.ต้น นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/09/23 2565
5 รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3 นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566
6 รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3 นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/05 2566