รางวัลที่ครูได้รับ

นางจารี ใจสุขสันต์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 การอบรม วPA นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0574/01/07 0574
2 รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/06/24 2562
3 รางวัลที่ ๒ การอ่านทำนองเสนาะ ม.ปลาย นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/06/24 2562
4 การประกวดเรียงความกับกอช. นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/01/31 2563
5 การประกวดนวัตกรรมที่เป้นเลิศ (รักการอ่าน) นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/01/31 2565
6 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/01/31 2565
7 การบริหารจัดการขยะ นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2565/01/31 2565
8 การอบรมต่อยอดดำเนินงานสู่ชุมชน "โครงการต้นแบบการจัดการฐานเรียนรู้ การจัดการขยะ" นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/01/31 2565
9 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ชนะเลฺิศ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
10 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เรียงความด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สังคม นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/22 2565
12 การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2565/09/15 2565
13 ชนะเลิศเรียงความ วันสวนภูมิรักษ์น่าน นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/02 2565
14 รองชนะเลิศอันดับ 1 เรียงความ วันสวนภูมิรักษ์น่าน นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/12/02 2565
15 ครูผุ้ฝึกสอนนักเรียนน ชนะเลฺิศ เหรียญทองอันดับ6 การแข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ นางจารี ใจสุขสันต์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/03 2566