รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจักการเรียนการสอนโครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในดารขยายผลองค์ความรู้วิชาการ น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 0578/04/08 0578
2 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
3 ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็๗พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
4 ครูที่ปรึกษาโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
5 ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
6 Instructor in the Mathematics Project Contest Level Grade 7-9 in The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/09/05 2565
7 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/03 2566
8 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน น.ส.ณัฐวรรณ ดาวนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2566/02/03 2566