รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.วิลันดา กอบกอง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/09/10 2563
2 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2564/02/17 2564
3 สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ปีที่1 ระดับดีเด่น น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน 2564/07/29 2564
4 ผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 น.ส.วิลันดา กอบกอง แม่จริม ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2564/09/01 2564