รางวัลที่ครูได้รับ

นางสุจิตรา ยศอาจ

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 รองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนต้น นางสุจิตรา ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565
2 รองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสุจิตรา ยศอาจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2565/08/05 2565