รางวัลที่ครูได้รับ

น.ส.กัลยกร สุปง

# ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน ระดับ ประเภท วันที่ได้รับ ปี
1 ครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2562/09/18 2562
2 วิทยากรอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2562/12/26 2562
3 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง 2563/01/16 2563
4 Active trainer of MEP program น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน 2563/02/08 2563