รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตร" โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในหัวข้อ AI For EDU ” ครั้งที่ 8/2567 นางกัลยา โนแก้ว ทุ่งช้าง ประเทศ 0 0000 0000
2 การเรียนรู้คอร์ส หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ อิงสมรรถนะผู้เรียนของโครงการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น.ส.วาสนา ปินตา บ้านหลวง ประเทศ 0 0000 0000
3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว นาน้อย จังหวัด 0 0000 0000
4 โครงการนวัตกรรมการศึกษา : จุฬทรรศน์เสริมทักษะการเรียนรู้ชีววิทยา น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 7 มีนาคม 0555 0555
5 นวัตกรรมการศึกษา Mr. Putthapong Lekhawiphat ปัว จังหวัด 10 มีนาคม 0558 0558
6 การอบรอสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา" นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 8 มีนาคม 0561 0561
7 การอบรมผู้บริหารและครูในโครงการวิทย์พลังสิบ นายสรจักร จันนันทะ สตรีศรีน่าน ภาค 3 กุมภาพันธ์ 0562 0562
8 การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒ ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค 9 มีนาคม 0562 0562
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 10 มีนาคม 0562 0562
10 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ภาค 9 มีนาคม 0567 0567
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรโนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ นายแซน มาแว่น สตรีศรีน่าน ประเทศ 9 มีนาคม 0568 0568
12 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล Mr. Putthapong Lekhawiphat ปัว โรงเรียน 8 ธันวาคม 0576 0576
13 การอบรอสัมมนาเชิงปฏิบัติการความมัมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center) นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 8 มีนาคม 0579 0579
14 การอบรอสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 8 มีนาคม 0579 0579
15 ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 สิงหาคม 0580 0580
16 ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 สิงหาคม 0580 0580
17 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม (Ready English) น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง นาหมื่นพิทยาคม จังหวัด 6 พฤษภาคม 1096 1096
18 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Change Agent) น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 6 พฤษภาคม 1096 1096
19 การพัฒนาจรรยาบรรณ ของวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 9 มีนาคม 1100 1100
20 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 9 มีนาคม 1102 1102
21 การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ด้วยระบบ e-learning นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 8 มีนาคม 1112 1112
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย จังหวัด 10 พฤษภาคม 1646 1646
23 พัฒนาตนเองตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ 24 กันยายน 2553 2553
24 อบรม หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.1 - ม.3 นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 6 ธันวาคม 2553 2553
25 เป็นวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิการ "นักเรียนแกนนำอาสาจารจร" นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 7 ธันวาคม 2553 2553
26 หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 สิงหาคม 2554 2554
27 พัฒนาตนเองตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ 7 กันยายน 2555 2555
28 การฝึกอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคกลาง น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม ภาค 7 มีนาคม 2557 2557
29 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 33 นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ 13 ตุลาคม 2557 2557
30 อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ 17 ธันวาคม 2559 2559
31 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการตัดสินกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 19 มกราคม 2560 2560
32 ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรพิเศษค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวฝาย นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 3 มีนาคม 2560 2560
33 ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2560 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 10 เมษายน 2560 2560
34 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2560 2560
35 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 7 มิถุนายน 2560 2560
36 การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 1 กรกฎาคม 2560 2560
37 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิด Active Learning นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 19 สิงหาคม 2560 2560
38 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 16 มีนาคม 2561 2561
39 เชิญประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 23 มีนาคม 2561 2561
40 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 30 มีนาคม 2561 2561
41 ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2561 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 11 เมษายน 2561 2561
42 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 เมษายน 2561 2561
43 Regional English Training Centre Project (Boot Camp) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 30 เมษายน 2561 2561
44 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ จังหวัด 2 พฤษภาคม 2561 2561
45 การอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 12 พฤษภาคม 2561 2561
46 KidBright Workshop for Trainer นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 4 สิงหาคม 2561 2561
47 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความเบื้องต้น (S.B.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ จังหวัด 13 สิงหาคม 2561 2561
48 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 15 สิงหาคม 2561 2561
49 10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 26 สิงหาคม 2561 2561
50 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น นายพรเทพ เสนนันตา นาน้อย ประเทศ 5 กันยายน 2561 2561
51 โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์กายภาพ นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 ตุลาคม 2561 2561
52 โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์มนุษย์ นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 ตุลาคม 2561 2561
53 โครงการอบรมครูตามแนวหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. หัวข้อภูมิศาสตร์เทคนิค นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 ตุลาคม 2561 2561
54 การอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 21 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน จังหวัด 2 ธันวาคม 2561 2561
55 Gifted English Camp 2018 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ภาค 9 ธันวาคม 2561 2561
56 บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นายเกษมศานต์ กาวิชัย นาน้อย ประเทศ 14 ธันวาคม 2561 2561
57 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 28 ธันวาคม 2561 2561
58 successful completion of the Hour of Code training in Thailand นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 ธันวาคม 2561 2561
59 การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 13 มกราคม 2562 2562
60 อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทย นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 17 มกราคม 2562 2562
61 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 22 มกราคม 2562 2562
62 การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 1 กุมภาพันธ์ 2562 2562
63 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก สืบสานพระราชปณิธานลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2562 2562
64 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรลูกเสือ นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 8 กุมภาพันธ์ 2562 2562
65 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสานพระราชปณิธานปลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงสื่อการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2562 2562
66 เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงาน Best Practice "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสารพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2562 2562
67 หลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 กุมภาพันธ์ 2562 2562
68 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2562 2562
69 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอล นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 9 มีนาคม 2562 2562
70 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 15 มีนาคม 2562 2562
71 ร่วมกิจกรรมเดินจาริกแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด 19 มีนาคม 2562 2562
72 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น อำเภอฝาง นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ โรงเรียน 29 มีนาคม 2562 2562
73 อบรมครูพี่เลี้ยงหลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้านระบบทางไกล “ตรวจพันธุ์ ทันด่วน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 2 เมษายน 2562 2562
74 ประชุมครูพี่เลี้ยง โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ภาค 4 เมษายน 2562 2562
75 ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 4 เมษายน 2562 2562
76 กิจกรรมค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 10 เมษายน 2562 2562
77 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “Beginning Special Class” ปีการศึกษา 2562 นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา โรงเรียน 10 เมษายน 2562 2562
78 วิทยากรกิจกรรมค่าย " Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2562 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 10 เมษายน 2562 2562
79 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา นายสนับพงษ์ คำรังษี หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 26 เมษายน 2562 2562
80 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 26 เมษายน 2562 2562
81 การฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิก วิชาภูมิศาสตร์ น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 30 เมษายน 2562 2562
82 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ จังหวัด 8 พฤษภาคม 2562 2562
83 การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นนแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 9 พฤษภาคม 2562 2562
84 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล “ขนส่งทันใจ ลื่นไหลก็ไม่กลัว” น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
85 อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 11 พฤษภาคม 2562 2562
86 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ลื่นไถลก็ไม่กลัว น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 11 พฤษภาคม 2562 2562
87 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 11 พฤษภาคม 2562 2562
88 อบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว น.ส.นลัทพร ปวงไชยา สา ประเทศ 11 พฤษภาคม 2562 2562
89 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 2562 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2562 2562
90 วิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนสา น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2562 2562
91 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครุู ม.1-3 น.ส.นันทนา เทพกัน ปัว ประเทศ 14 พฤษภาคม 2562 2562
92 ระเบียบวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2562 2562
93 การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 15 พฤษภาคม 2562 2562
94 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด(กรณีศึกษา) นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 16 พฤษภาคม 2562 2562
95 อบรมโครงการและกิจกรรมปลูกป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2562 2562
96 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS สู่ครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2562 2562
97 ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอากาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 พฤษภาคม 2562 2562
98 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2562 2562
99 หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 20 พฤษภาคม 2562 2562
100 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โดยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 20 พฤษภาคม 2562 2562
101 การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2562 2562
102 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 21 พฤษภาคม 2562 2562
103 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2562 2562
104 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 25 พฤษภาคม 2562 2562
105 การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2562 2562
106 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา IS นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2562 2562
107 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รุ่น 2 (ภาคเหนือ) นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 26 พฤษภาคม 2562 2562
108 อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 30 พฤษภาคม 2562 2562
109 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Onlineบทเรียนเบื้องต้น การให้คำปรึกษาวัยรุ่น นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 31 พฤษภาคม 2562 2562
110 Communicative English and Chinese Day Camp 2019 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 1 มิถุนายน 2562 2562
111 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ภาค 2 มิถุนายน 2562 2562
112 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 4 มิถุนายน 2562 2562
113 งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) นายกัมพล ปิจดี สา ภาค 5 มิถุนายน 2562 2562
114 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีซึมเศร้า นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 5 มิถุนายน 2562 2562
115 การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 10 มิถุนายน 2562 2562
116 การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 10 มิถุนายน 2562 2562
117 การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 10 มิถุนายน 2562 2562
118 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 10 มิถุนายน 2562 2562
119 การให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง(กรณีศึกษา) นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 11 มิถุนายน 2562 2562
120 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีเกมและคอมพิวเตอร์ นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 11 มิถุนายน 2562 2562
121 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาครอบครัว นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 12 มิถุนายน 2562 2562
122 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่นกรณีความรุนแรง(กรณีศึกษา) นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 13 มิถุนายน 2562 2562
123 โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย จังหวัด 14 มิถุนายน 2562 2562
124 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 17 มิถุนายน 2562 2562
125 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 17 มิถุนายน 2562 2562
126 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 19 มิถุนายน 2562 2562
127 การพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ภาค 20 มิถุนายน 2562 2562
128 ฝึกอบรมลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา นายนนทนัตถ์ ชัยยะ จังหวัด 22 มิถุนายน 2562 2562
129 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ. นักเรียนเเกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2562 น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ บ่อเกลือ โรงเรียน 23 มิถุนายน 2562 2562
130 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 3 น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มิถุนายน 2562 2562
131 การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นายพินิจ จิรนันทนุกุล มัธยมป่ากลาง จังหวัด 28 มิถุนายน 2562 2562
132 อบรมทางไกล การจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 28 มิถุนายน 2562 2562
133 การเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี2562 นายมนตรี กาวี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 1 กรกฎาคม 2562 2562
134 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน รุ่นที่ ๑ - ๔ ระหว่างวั น.ส.ราตรี แปงอุด บ่อเกลือ จังหวัด 2 กรกฎาคม 2562 2562
135 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 12 กรกฎาคม 2562 2562
136 Thailand-Singapore Youth Camp 2019 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 13 กรกฎาคม 2562 2562
137 The Teacher Training Workshop under "Rak Nan Pan Pasa" Project นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 14 กรกฎาคม 2562 2562
138 อบรมหลักสูตร "หลักภาษาไทย : สอนอย่างไรให้น่าเรียน นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 14 กรกฎาคม 2562 2562
139 Thailahd Hockey Association level 2 นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กรกฎาคม 2562 2562
140 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 20 กรกฎาคม 2562 2562
141 การอบรมการพัฒนาวิทยฐานะแนวทางใหม่ ในว21 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ภาค 20 กรกฎาคม 2562 2562
142 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา ทักษะการ Coach RBL SEEEM นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 21 กรกฎาคม 2562 2562
143 การอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 21 กรกฎาคม 2562 2562
144 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393 นางวัชราพร มาลี สา จังหวัด 22 กรกฎาคม 2562 2562
145 ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393 น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา จังหวัด 22 กรกฎาคม 2562 2562
146 อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 24 กรกฎาคม 2562 2562
147 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูงโดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 27 กรกฎาคม 2562 2562
148 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง โดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกัน คุณภาพการศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 27 กรกฎาคม 2562 2562
149 การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม โรงเรียน 27 กรกฎาคม 2562 2562
150 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูงโดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา นางรุ่งนิภา คอนแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 27 กรกฎาคม 2562 2562
151 คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายจักรกฤษณ์ พรมไชย แม่จริม จังหวัด 31 กรกฎาคม 2562 2562
152 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ป้องกันการทุจริต ให้มีภูมิรู้ระเบียบกฎหมายเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 1 สิงหาคม 2562 2562
153 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการจัดทำแบบทดสอบในยุคดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ปัว ภาค 3 สิงหาคม 2562 2562
154 วิทยากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ. 2562 น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 4 สิงหาคม 2562 2562
155 อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง) นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 4 สิงหาคม 2562 2562
156 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง" นางอุตสาห์ โนราช หนองบัวพิทยาคม ภาค 4 สิงหาคม 2562 2562
157 เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะยุวชนศิลปินนาฏศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่านปีที่ 7 น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 7 สิงหาคม 2562 2562
158 โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฎศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7 นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 7 สิงหาคม 2562 2562
159 การจัดการเียนการสอนแบบ Active Learning นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 11 สิงหาคม 2562 2562
160 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ 12 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ภาค 12 สิงหาคม 2562 2562
161 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 13 สิงหาคม 2562 2562
162 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย จังหวัด 14 สิงหาคม 2562 2562
163 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 14 สิงหาคม 2562 2562
164 การอบรมวิทยาการคำนวณ น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย จังหวัด 14 สิงหาคม 2562 2562
165 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset เพื่อพัฒนาการสอนฐานสมรรถนะในการทำโครงงานฐานวิจัยและเทคนิค PLC ร่วมกับ KM น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 15 สิงหาคม 2562 2562
166 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 15 สิงหาคม 2562 2562
167 อบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอนสมรรถนะในการทำ โครงงานฐานวิจัย และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 15 สิงหาคม 2562 2562
168 ประชุมวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 17 สิงหาคม 2562 2562
169 เป็นคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) นางสุภัญกานต์ อินสา สา จังหวัด 20 สิงหาคม 2562 2562
170 ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟลอร์บอล ระดับพื้นฐาน นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 สิงหาคม 2562 2562
171 ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 28 สิงหาคม 2562 2562
172 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 28 สิงหาคม 2562 2562
173 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 30 สิงหาคม 2562 2562
174 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3/2562 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 1 กันยายน 2562 2562
175 เป็นวิทยากรโครงการค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 2 กันยายน 2562 2562
176 การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 2 กันยายน 2562 2562
177 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3 น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม จังหวัด 6 กันยายน 2562 2562
178 การสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
179 การสอนเพศวิถีศึกษา นางเกษร สติมั่น หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 6 กันยายน 2562 2562
180 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking) และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 9 กันยายน 2562 2562
181 อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking ) และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 9 กันยายน 2562 2562
182 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking) และ เทคนิค PLC ร่วมกับ KM น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 9 กันยายน 2562 2562
183 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM และเทคนิค PLC นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 9 กันยายน 2562 2562
184 สุจริตไทย นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 10 กันยายน 2562 2562
185 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 10 กันยายน 2562 2562
186 การสอนเพศวิถีศึกษา นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 11 กันยายน 2562 2562
187 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอการสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กันยายน 2562 2562
188 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 15 กันยายน 2562 2562
189 เตรียมเกษียณสำหรับวัยทำงาน นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 กันยายน 2562 2562
190 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ จังหวัด 15 กันยายน 2562 2562
191 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 16 กันยายน 2562 2562
192 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 17 กันยายน 2562 2562
193 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ป่าน่าน” จากห้องเรียนสู่ชุมชน นางสุภัญกานต์ อินสา สา จังหวัด 18 กันยายน 2562 2562
194 กรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ นางสุภัญกานต์ อินสา สา จังหวัด 18 กันยายน 2562 2562
195 สัมนาเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 18 กันยายน 2562 2562
196 กืจกรรม "รักษ์ป่าน่าน" จากห้องเรียนสู่ชุมชน เวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 กันยายน 2562 2562
197 สัมนาเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 19 กันยายน 2562 2562
198 การประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 กันยายน 2562 2562
199 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน นาน้อย ประเทศ 21 กันยายน 2562 2562
200 อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
201 อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ Class Start สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
202 เป็นวิทยากรอบรมการเรียนรู้และใช้งาน Internet of things (IOT) นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 22 กันยายน 2562 2562
203 ค่ายอบรมครูแกนนำเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ Cass Start สำหรับการวิจัย นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
204 อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับโครงงานฐานวิจัย นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
205 การเข้าค่ายอบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
206 อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ CassStart น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
207 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย โรงเรียน 28 กันยายน 2562 2562
208 การให้การปรึกษาวัยรุ่น นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 28 กันยายน 2562 2562
209 การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน โรงเรียน 28 กันยายน 2562 2562
210 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย ประเทศ 28 กันยายน 2562 2562
211 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์ จังหวัด 29 กันยายน 2562 2562
212 การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นายวัชรพล เทพสิทธิ์ นาน้อย จังหวัด 30 กันยายน 2562 2562
213 การอบรมหลักสูตร ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power) จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 30 กันยายน 2562 2562
214 ประชุมเสวนาเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 30 กันยายน 2562 2562
215 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสุภัญกานต์ อินสา สา จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
216 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางระบอบ ทองแท้ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
217 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
218 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
219 การประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
220 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
221 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
222 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูงโดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา นางรุ่งนิภา คอนแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
223 ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
224 ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 5 ตุลาคม 2562 2562
225 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ประจำปี 2562 น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 5 ตุลาคม 2562 2562
226 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี ๒๕๖๒ นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 5 ตุลาคม 2562 2562
227 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีะจำปี 2562 นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 5 ตุลาคม 2562 2562
228 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤ?ธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปี2562" นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร โรงเรียน 5 ตุลาคม 2562 2562
229 ได้ผ่านการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM นางสุภัญกานต์ อินสา สา จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
230 ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนำทักษะการคิดวิเครำะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM ตามกิจกรรม ในสัญญาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
231 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีบูรณาการกับการใช้ประลองโรงต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ประจำปี 2562 น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
232 การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 6 ตุลาคม 2562 2562
233 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA V.2 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารสารสนเทศโรงเรียน จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
234 การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
235 การอบรมการประชุมเชิงการปฏิบัติการ SEEEM 18ทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดิเคราะห์ และทักษะ PLC นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
236 ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
237 ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
238 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นายสรศักดิ์ เสมอใจ จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
239 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางสุภัญกานต์ อินสา สา จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
240 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากุล รุ่นที่ 5 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 7 ตุลาคม 2562 2562
241 การอบรมเลิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
242 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
243 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางยุพิน เขื่อนดิน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
244 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
245 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน นางแสงเทียน อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
246 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
247 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
248 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
249 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
250 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
251 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๔ นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
252 การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 7 ตุลาคม 2562 2562
253 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๔ นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
254 การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
255 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
256 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
257 การขับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
258 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
259 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
260 การอบรบเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
261 ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปี๒๕๖๒ นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 8 ตุลาคม 2562 2562
262 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 8 ตุลาคม 2562 2562
263 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ประจำปี 2562 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 8 ตุลาคม 2562 2562
264 ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET กลุ่มสาระภาษาไทย นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 8 ตุลาคม 2562 2562
265 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 9 ตุลาคม 2562 2562
266 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี บูรณาการกับการใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fobrication Lab) น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 9 ตุลาคม 2562 2562
267 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
268 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดละประเมินผล นางระบอบ ทองแท้ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
269 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดผลและประเมินผล นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 10 ตุลาคม 2562 2562
270 โครงการพัฒนาครูในการวัดผลประเมินผล นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
271 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดผลและประเมินผล นายสุพนธ์ มหายศนันท์ จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
272 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
273 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
274 โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล นางละมัย แซ่เต็น นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
275 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 10 ตุลาคม 2562 2562
276 โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
277 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
278 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 10 ตุลาคม 2562 2562
279 การพัการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร ประเทศ 11 ตุลาคม 2562 2562
280 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 12 ตุลาคม 2562 2562
281 การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 15 ตุลาคม 2562 2562
282 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นายเอกชัย อุตมะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
283 การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษา : การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson) นายเอกชัย อุตมะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
284 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
285 การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
286 เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving ; FPS) นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
287 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
288 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 ตุลาคม 2562 2562
289 อบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
290 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ร่วมกับเทคนิค PLC และ KM ผ่านเวทีล้อมวงฟังตั้งวงเล่า น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 ตุลาคม 2562 2562
291 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
292 หลักสูตร Security Awareness นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 19 ตุลาคม 2562 2562
293 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 21 ตุลาคม 2562 2562
294 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูมุ่งสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี โรงเรียน 22 ตุลาคม 2562 2562
295 การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ MTPK Inovative Lives School นางสาวกฤษณวรรณ โวทาน โรงเรียน 22 ตุลาคม 2562 2562
296 การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 22 ตุลาคม 2562 2562
297 หลักสูตรสุจริตไทย น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 ตุลาคม 2562 2562
298 หลักสูตรสำหรับข้าราชการ นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 ตุลาคม 2562 2562
299 หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 ตุลาคม 2562 2562
300 ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้โครงการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 30 ตุลาคม 2562 2562
301 Introduction to Smart Grid นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 ตุลาคม 2562 2562
302 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นซูดุกุ สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 2 พฤศจิกายน 2562 2562
303 การให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็น ได้แก่ กรณีซึมเศร้า กรณีความรุ่นแรง กรณียาเสพติด กรณีติดเกมและคอมพิวเตอร์ กรณีเพศ(ท้องวัยรุ่น) การปรึกษาครอบครัววัยรุ่น การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ การปรึกษาทางโทรศัพท์ น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 พฤศจิกายน 2562 2562
304 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นเอแม็ท สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 3 พฤศจิกายน 2562 2562
305 การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 พฤศจิกายน 2562 2562
306 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 10 พฤศจิกายน 2562 2562
307 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 10 พฤศจิกายน 2562 2562
308 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค นายจักรกฤษณ์ พรมไชย แม่จริม ภาค 14 พฤศจิกายน 2562 2562
309 อบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ นายดำริ จิณะ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 15 พฤศจิกายน 2562 2562
310 อบรมหลักสูตร "กติกา เทคนิค และวิธีการแข่งขัน การต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำหับครู อาจารย์ และนักเรียน" นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 17 พฤศจิกายน 2562 2562
311 ประชุมจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 18 พฤศจิกายน 2562 2562
312 การสร้างฝายมีชีวิต นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม โรงเรียน 21 พฤศจิกายน 2562 2562
313 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative learnning นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
314 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ"เพิ่มผลสัมฤทธิ์ พิชิต O-net" นางกนกรัตน์ กันบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
315 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ"เพิ่มผลสัมฤทธิ์ พิชิต onet" นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
316 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2562 2562
317 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
318 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
319 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต Onet สพม.เขต 37 นางพัชรี อุทุมพร ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
320 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
321 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset เพื่อพัฒนาการสอนฐานสมรรถนะในการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
322 ค่าย "วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม" ปีการศึกษา 2562 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2562 2562
323 วิทยากรกิจกรรมค่าย"วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม" น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2562 2562
324 การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการจัดการเรียนรู้แนว PISA น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2562 2562
325 โครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายและสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์ น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 29 พฤศจิกายน 2562 2562
326 ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ น.ส.พวงผกา ไชยชนะ แม่จริม ประเทศ 30 พฤศจิกายน 2562 2562
327 อบรมหลักสูตรให้คำปรึกษาวันรุ่นผ่านระบบออนไลน์ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 9 ธันวาคม 2562 2562
328 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ 10 ธันวาคม 2562 2562
329 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร น.ส.กัลยกร สุปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 12 ธันวาคม 2562 2562
330 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 14 ธันวาคม 2562 2562
331 วิทยากรการอบรมโครงการ A-MATH (เกมต่อเลขคำนวณ) ค่ายคณิตศาสตร์ น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา โรงเรียน 15 ธันวาคม 2562 2562
332 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางระบอบ ทองแท้ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 ธันวาคม 2562 2562
333 การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู" น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 22 ธันวาคม 2562 2562
334 การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา " เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู" นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด 22 ธันวาคม 2562 2562
335 อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 22 ธันวาคม 2562 2562
336 อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 22 ธันวาคม 2562 2562
337 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อ จิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู" นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 22 ธันวาคม 2562 2562
338 อบรมแอดมินประจำเขตการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 23 ธันวาคม 2562 2562
339 สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD " ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 23 ธันวาคม 2562 2562
340 อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 25 ธันวาคม 2562 2562
341 อบรมเป็นวิทยากร โครงการค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2562 น.ส.ธิดา คำแสน โรงเรียน 28 ธันวาคม 2562 2562
342 อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 มกราคม 2563 2563
343 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ระดับเพชร) นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 8 มกราคม 2563 2563
344 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา(MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง(Active Learning)และSTEM Education) นางระบอบ ทองแท้ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
345 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา MI ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ PLC ครอบคลุมวิธีการเรียนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning และ STE น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 18 มกราคม 2563 2563
346 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
347 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 18 มกราคม 2563 2563
348 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)รู้ นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
349 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 18 มกราคม 2563 2563
350 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูหลักสูตรแนวใหม่ เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา(MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) นางปราณี ขัติเนตร จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
351 ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning นางแสงเทียน อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
352 การอบรม การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ นางสุธีร์ โคตรภักดี หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 18 มกราคม 2563 2563
353 อบรมโครงการครูปล่อยของน่าน น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
354 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา MI ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู PLC ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง AL นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
355 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ (MI) และ (PLC) นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
356 การยกระดัยคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (AL) น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
357 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
358 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาตามหลักสูตรแนวใหม่ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
359 การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวคิดใหม่ตามพหุปัญญา นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 มกราคม 2563 2563
360 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
361 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 19 มกราคม 2563 2563
362 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 มกราคม 2563 2563
363 การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL น.ส.จุรีย์พร ชุ่มวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 มกราคม 2563 2563
364 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนากระบวนการ Coach RBL น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 มกราคม 2563 2563
365 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21 นางศุภลักษณ์ ก้อนใหม่ ท่าวังผาพิทยาคม ภาค 23 มกราคม 2563 2563
366 ร่วมการจัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด 27 มกราคม 2563 2563
367 การอบรมโครงการ เสริมสร้างความรักสามัคคี “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว โรงเรียน 29 มกราคม 2563 2563
368 เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7 "วิถีปริยัติ ปฏิบัติสู่สังคมไทย น้อมใจจิตอาสา" นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 31 มกราคม 2563 2563
369 เป็นกรรมการตัดสินการทำหนังสั้น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 " 48 ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย" นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 31 มกราคม 2563 2563
370 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอล ระดับพื้นฐาน นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 31 มกราคม 2563 2563
371 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอลขั้นพื้นฐาน นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 มกราคม 2563 2563
372 การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 3 กุมภาพันธ์ 2563 2563
373 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2563วทาง นางรุ่งนิภา คอนแก้ว ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2563 2563
374 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ด้วย KidBright - IoT และการใช้ Fabrication Lab นายเอกชัย อุตมะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2563 2563
375 อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีย่อส่วน : เคมีดาวอะคาเดมี นายวิชิต สาธร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 กุมภาพันธ์ 2563 2563
376 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
377 การอบรมผู้ให้บริการคัดกรองนักเรียนพิการและผู้ให้บริการสอนเสริม นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
378 ผู้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
379 การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน (ว21/2560) น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
380 การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
381 การอบรมวิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2563 2563
382 อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 โรงเรียน น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2563 2563
383 วิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและวิธีการทางอิเล็กทอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2563 2563
384 ผ่านการอบรมวิธีการจัดหาพัสดุและเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2563 2563
385 รูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5Steps เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นางระบอบ ทองแท้ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 21 กุมภาพันธ์ 2563 2563
386 การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด 23 กุมภาพันธ์ 2563 2563
387 สำเร็จการศึกษาในรายวิชา การสอนแบบ Active Learining ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที ผ่านโครงการ ThailandMassive Open Oline Course การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี ภาค 24 กุมภาพันธ์ 2563 2563
388 นวัตกรรม​และ​เทคโนโลยี​ดิจิทัล​เพ่ือ​การ​ศึกษา นายนรพนธ์ คนสูง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 24 กุมภาพันธ์ 2563 2563
389 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” นายชาติชาย ทองแดง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 24 กุมภาพันธ์ 2563 2563
390 สุจริตไทย นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2563 2563
391 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2563
392 ไอทีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2563
393 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนอำเภอนาน้อย นายเรืองเดช ปันอ้าย นาน้อย โรงเรียน 27 กุมภาพันธ์ 2563 2563
394 เป็นวิทยากร โครงการสานฝันทหารกองประจำการ เข้าสู่รั่วโรงเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2563 นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน จังหวัด 28 กุมภาพันธ์ 2563 2563
395 เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2563 2563
396 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 1 มีนาคม 2563 2563
397 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 4 มีนาคม 2563 2563
398 การอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 มีนาคม 2563 2563
399 ผ่านการอบรทออนไลน์และประเมินแบบทดสอบความรู้หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา ประเทศ 6 มีนาคม 2563 2563
400 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ตามระบบ PDCA น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 12 มีนาคม 2563 2563
401 การให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็นด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตร การให้การปรึกษาวัยรุ่นwww.thaiteentraing.com น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ 16 มีนาคม 2563 2563
402 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
403 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
404 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ฯ นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
405 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับมัธยมศึกษา น.ส.กชพร รักษากุลภักดี โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
406 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา” นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
407 หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
408 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding ระดับมัธยมศึกษา” นางวัชราพร มาลี สา จังหวัด 20 มีนาคม 2563 2563
409 การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา” นายสมนึก ปินตา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
410 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับมัธยมศึกษา น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
411 หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ตามเกณฑ์ที่กำหนด น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
412 หลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินข้าราชการครูฯ นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
413 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษา" นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว สา จังหวัด 20 มีนาคม 2563 2563
414 ครูสังเกตการณ์ในการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย2 สาขาฟิสิกส์ นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 22 มีนาคม 2563 2563
415 หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning จาก www.thaihonesty.org นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 22 มีนาคม 2563 2563
416 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 มีนาคม 2563 2563
417 Digital Literacy นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม โรงเรียน 25 มีนาคม 2563 2563
418 การพัฒนาสมถรรนะครูในยุคดิจิทัล ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม จังหวัด 25 มีนาคม 2563 2563
419 การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 มีนาคม 2563 2563
420 การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 มีนาคม 2563 2563
421 เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีะเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 27 มีนาคม 2563 2563
422 การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy Curriculum นางณัฐกา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 27 มีนาคม 2563 2563
423 เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 27 มีนาคม 2563 2563
424 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 มีนาคม 2563 2563
425 เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 มีนาคม 2563 2563
426 1. เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโลยีสารสนเทศ(Ethic in Professional Learning Community : E-PLC) นางบุษบา จันทร์สุข ภาค 27 มีนาคม 2563 2563
427 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 27 มีนาคม 2563 2563
428 กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in Professional Learning Community : E-PLC) นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 มีนาคม 2563 2563
429 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 28 มีนาคม 2563 2563
430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ โรงเรียน 28 มีนาคม 2563 2563
431 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ ประเทศ 28 มีนาคม 2563 2563
432 เทคนิคหารเป็นวิทยากร นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มีนาคม 2563 2563
433 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มีนาคม 2563 2563
434 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 28 มีนาคม 2563 2563
435 สตาร์อัพอังกฤษ ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม จังหวัด 28 มีนาคม 2563 2563
436 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 29 มีนาคม 2563 2563
437 การอบรมพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา Active Learning by Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 29 มีนาคม 2563 2563
438 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 29 มีนาคม 2563 2563
439 การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม จังหวัด 29 มีนาคม 2563 2563
440 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVIO - 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 30 มีนาคม 2563 2563
441 หลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียน นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 มีนาคม 2563 2563
442 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม จังหวัด 30 มีนาคม 2563 2563
443 อบหลักสูตรสำหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริตไทย นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 30 มีนาคม 2563 2563
444 อบหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปเครือข่ายสุจริตไทย นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 30 มีนาคม 2563 2563
445 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
446 ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
447 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
448 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Coid-19 น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
449 สอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิ19 นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
450 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายเกรียงไกร ไชยภักษา แม่จริม จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
451 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายธนญ มารัตน์ จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
452 การแพร่ระบสดไวรัส Covid -19 นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
453 อบรมและทดสอบออนไลน์ “วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
454 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
455 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
456 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัว COVID - 19 นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 1 เมษายน 2563 2563
457 รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม จังหวัด 2 เมษายน 2563 2563
458 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Perfomance) (5 ชม.) ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นางพัชราภา ผาแสง แม่จริม จังหวัด 2 เมษายน 2563 2563
459 การอบรมการใช้ Google Meet ในการจัดการเรียนรู้ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 3 เมษายน 2563 2563
460 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส covid-19ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 3 เมษายน 2563 2563
461 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 4 เมษายน 2563 2563
462 การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 4 เมษายน 2563 2563
463 การอบรมการใช้ Google ClassRoom ในการจัดการเรียนรู้ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 4 เมษายน 2563 2563
464 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ด้วยระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 4 เมษายน 2563 2563
465 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน สา จังหวัด 6 เมษายน 2563 2563
466 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 เมษายน 2563 2563
467 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางรัตมณี ไชยหาญ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 8 เมษายน 2563 2563
468 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 8 เมษายน 2563 2563
469 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 8 เมษายน 2563 2563
470 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 9 เมษายน 2563 2563
471 อบรมการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 9 เมษายน 2563 2563
472 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 9 เมษายน 2563 2563
473 ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21” นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 9 เมษายน 2563 2563
474 อบรมการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Reseach นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 10 เมษายน 2563 2563
475 ทักษะครูในทศวรรษที่ 21 นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 12 เมษายน 2563 2563
476 Digital Literacy นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 12 เมษายน 2563 2563
477 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร ป้องกันไวรัส โคโรนา นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 12 เมษายน 2563 2563
478 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์” นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 13 เมษายน 2563 2563
479 การทดสอบความรู้พื้นฐานวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 13 เมษายน 2563 2563
480 อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์” นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 เมษายน 2563 2563
481 ห้องเรียนคุณภาพ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 เมษายน 2563 2563
482 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 เมษายน 2563 2563
483 ปัญญาประดิษฐ์ AI นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 14 เมษายน 2563 2563
484 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 15 เมษายน 2563 2563
485 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 15 เมษายน 2563 2563
486 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร Digital Literacy นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 15 เมษายน 2563 2563
487 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตร Digital Literacy นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 15 เมษายน 2563 2563
488 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรกรรมการคุมสอบ นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา ประเทศ 15 เมษายน 2563 2563
489 การทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง Verb to be นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 15 เมษายน 2563 2563
490 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Publisher นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 16 เมษายน 2563 2563
491 ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์โรคโควิด19 น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 17 เมษายน 2563 2563
492 หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 17 เมษายน 2563 2563
493 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างปกรายงานด้วย Microsoft Publisher นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 17 เมษายน 2563 2563
494 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสร้างเว็บไชต์ด้วยไมโครซอฟต์ Microsoft Publisher นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 17 เมษายน 2563 2563
495 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสร้างเว็บไชต์ด้วยไมโครซอฟต์ Microsoft Publisher นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 17 เมษายน 2563 2563
496 อบรมการวัดประเมินผลทักษะด้าน ดิจิทัล Digital Literacy นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 18 เมษายน 2563 2563
497 ประชุมสัมนาการสร้าง Portfolio ด้วย Google Sites กิจกรรม Live Event งาน GEG Asia-Pacific Connect นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ 18 เมษายน 2563 2563
498 การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 เมษายน 2563 2563
499 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องหลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่21 นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 เมษายน 2563 2563
500 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 เมษายน 2563 2563
501 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 เมษายน 2563 2563
502 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร กรรมการคุมสอบ น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 18 เมษายน 2563 2563
503 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ DLIT Classroom นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 19 เมษายน 2563 2563
504 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตรวิทยาการคำนวณ นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 19 เมษายน 2563 2563
505 พลเมืองดิจิทัล นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 เมษายน 2563 2563
506 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 20 เมษายน 2563 2563
507 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตร digital literacy นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 20 เมษายน 2563 2563
508 Transform Learning with Microsoft Teams นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ 21 เมษายน 2563 2563
509 อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 22 เมษายน 2563 2563
510 ผ่านการทดสอบวัดความรู้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 22 เมษายน 2563 2563
511 ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 22 เมษายน 2563 2563
512 อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 22 เมษายน 2563 2563
513 การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 22 เมษายน 2563 2563
514 การทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู” น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 23 เมษายน 2563 2563
515 หลักสูตรสมรรถนะ Performance Base Course น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 เมษายน 2563 2563
516 การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 เมษายน 2563 2563
517 การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 เมษายน 2563 2563
518 เทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 เมษายน 2563 2563
519 อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ Performance Base Course นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 เมษายน 2563 2563
520 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 25 เมษายน 2563 2563
521 การอบรมหลักสูตร โครงการอบรมสสมาชิกใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 25 เมษายน 2563 2563
522 การทดสอบออนไลน์หลักสูตร ความรู้พื้นฐานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 25 เมษายน 2563 2563
523 ผ่านทดสอบความรู้เบื้องต้นสถานการณ์ของโรคโคโรนาไวรัสCovid19 น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 26 เมษายน 2563 2563
524 ผ่านการทดสอบเรื่อง English with COVID -19 นางอรพรรณ ไชยศิลป์ โรงเรียน 26 เมษายน 2563 2563
525 การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 27 เมษายน 2563 2563
526 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 27 เมษายน 2563 2563
527 การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา โรงเรียน 27 เมษายน 2563 2563
528 การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การ พัฒนาการเรียนรู้แบบ E – Learning เพื่อพัฒนาการสอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 27 เมษายน 2563 2563
529 การทดสอบความรู้พื้นฐาน วิชาศิลปศึกษา น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
530 การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application น.ส.ญาดา กาป้อง โรงเรียน 28 เมษายน 2563 2563
531 การอบรม “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application” นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา โรงเรียน 28 เมษายน 2563 2563
532 การสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้Google Application นางอัมพร ศรีเทพ สา โรงเรียน 28 เมษายน 2563 2563
533 อบรมและทดสอบออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษา” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 28 เมษายน 2563 2563
534 การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 28 เมษายน 2563 2563
535 การอบรมออนไลน์ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
536 การทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตสาธารณะ น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
537 การทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
538 การทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความเป็นครูมืออาชีพ น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
539 หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 1 พฤษภาคม 2563 2563
540 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียออนไลน์ Class Start น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 1 พฤษภาคม 2563 2563
541 สุขภาพที่ดีในภาวะโลกร้อน นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ ประเทศ 1 พฤษภาคม 2563 2563
542 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Digital literacy น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 1 พฤษภาคม 2563 2563
543 นำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ภาค 1 พฤษภาคม 2563 2563
544 นำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ภาค 1 พฤษภาคม 2563 2563
545 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Digital Literacy) นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 1 พฤษภาคม 2563 2563
546 อบรมเชิงปฏิบัติสร้างห้องเรียนออนไลน์ นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 1 พฤษภาคม 2563 2563
547 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 2 พฤษภาคม 2563 2563
548 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ นางสาวลำยวน แก้วตัน จังหวัด 2 พฤษภาคม 2563 2563
549 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart” นางนงลักษณ์ วิลาศ ปัว จังหวัด 3 พฤษภาคม 2563 2563
550 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 พฤษภาคม 2563 2563
551 การอบรมและทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
552 การอบรมและทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
553 อบรมเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
554 การอบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง Digital Literacy ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
555 การอบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
556 การอบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
557 การอบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
558 อบรมความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
559 การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 5 พฤษภาคม 2563 2563
560 สอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิ19 นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
561 อบรมและทดสอบออนไลน์ “นวัตกรรมการศึกษา” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
562 การทดสอบความรู้เรื่อง digital literacy นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
563 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส covid19 นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
565 อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
566 ็Has Successfully Completed an English Test "English in Daily Life" น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 5 พฤษภาคม 2563 2563
567 อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นางปราณี ขัติเนตร จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
568 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
569 การทดสอบความรู้ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
570 การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
571 การทดสอบความรู้เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
572 ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
573 ได่ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
574 ทดสอบความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
575 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
576 การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
577 ทดสอบความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
578 ทดสอบความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
579 การทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
580 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
581 ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
582 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
583 ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 5 พฤษภาคม 2563 2563
584 การทดสอบความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
585 การทดสอบความรู้ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด 5 พฤษภาคม 2563 2563
586 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 6 พฤษภาคม 2563 2563
587 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน โรงเรียน 6 พฤษภาคม 2563 2563
588 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 6 พฤษภาคม 2563 2563
589 การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 6 พฤษภาคม 2563 2563
590 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)) นางอุตสาห์ โนราช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 6 พฤษภาคม 2563 2563
591 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชั้นเรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 6 พฤษภาคม 2563 2563
592 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน โรงเรียน 6 พฤษภาคม 2563 2563
593 ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 6 พฤษภาคม 2563 2563
594 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อำวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
595 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
596 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นางพริม เทพทิพย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 7 พฤษภาคม 2563 2563
597 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
598 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
599 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
600 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
601 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
602 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบประชุมทางไกล น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
603 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
604 การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
605 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าน 2016 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
606 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
607 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น.ส.ญาดา กาป้อง ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
608 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(Covid -19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
609 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นางศรีทัย ไชยยะ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
610 ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
611 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) นางนงลักษณ์ วิลาศ ปัว ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
612 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสคึโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
613 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
614 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.ยุวดี ชุรี ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
615 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางสุนันทา ทิศหน่อ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
616 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ๗ พ.ค. ๖๓วรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIID-๑๙) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา สตรีศรีน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
617 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
618 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายชัชวาล มังคละ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
619 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายสมพงษิ์ โลนันท์ สารธรรมวิทยาคาร ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
620 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ผ่านระบบประชุมทางไกล นายเกรียงไกร ไชยภักษา แม่จริม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
621 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
622 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
623 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการประชุมทางไกล จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
624 อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง นางอำพร พิยะ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
625 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางปราณี ขัติเนตร ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
626 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
627 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
628 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.ปิยกานต์ จิณะเสน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
629 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางรัฐพร ธิเสนา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
630 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางอัมพร ศรีเทพ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
631 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 พฤษภาคม 2563 2563
632 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
633 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
634 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
635 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
636 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ นางศิริลักษณ์ ทรายคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
637 การจัดการเรียนการสอนทางไกล นางแสงเทียน อินต๊ะแสน หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
638 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
639 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโีนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางละมัย แซ่เต็น นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
640 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
641 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
642 อบรมหลักสูตรพื้นฐานภาษาอังกฤษ Basic English นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง ภาค 7 พฤษภาคม 2563 2563
643 การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
644 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
645 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
646 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.นลัทพร ปวงไชยา สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
647 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าน 2016 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
648 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
649 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
650 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางรัตมณี ไชยหาญ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
651 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
652 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
653 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางสุวรรณี อุตมะ ปัว ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
654 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
655 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค ๑๙ นางวัชราพรรณ วิเศษกาศ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
656 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 พฤษภาคม 2563 2563
657 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
658 การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
659 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
660 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
661 การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นางเรณู ปันทะมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
662 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นางนริศรา กิติวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
663 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
664 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
665 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
666 การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
667 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ผ่านระบบการประขุมทางไกล นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
668 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
669 การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
670 ได้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
671 ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
672 การอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
673 English in Daily Life นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
674 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
675 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
676 อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นางชลธิชา มังคละ สารธรรมวิทยาคาร จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
677 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการประชุมทางไกล น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี สตรีศรีน่าน ประเทศ 8 พฤษภาคม 2563 2563
678 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
679 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563 2563
680 การอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นายอภิญญา หมอป่า นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 พฤษภาคม 2563 2563
681 อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 9 พฤษภาคม 2563 2563
682 ผ่านการทดสอบออนไลน์เรื่องสุภาษิตพระร่วง นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 9 พฤษภาคม 2563 2563
683 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 9 พฤษภาคม 2563 2563
684 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับระบบ E MAIL นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 พฤษภาคม 2563 2563
685 คำศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 พฤษภาคม 2563 2563
686 การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 พฤษภาคม 2563 2563
687 การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางจิตรานุช ไชยเพียร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 พฤษภาคม 2563 2563
688 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 9 พฤษภาคม 2563 2563
689 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
690 ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
691 อบรมเรื่องคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
692 อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบ E-mail นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
693 อบรมเรื่องคำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
694 การเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ NAN2 CONTENT CENTER เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางเมธาวี ขันทะสอน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 10 พฤษภาคม 2563 2563
695 การอบรมบทเรียนออนไลน์เรื่องวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
696 การทดสอบความรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
697 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
698 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
699 อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.นลัทพร ปวงไชยา สา ประเทศ 10 พฤษภาคม 2563 2563
700 แนะแนวการศึกษา นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 10 พฤษภาคม 2563 2563
701 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับระบบ Email น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 11 พฤษภาคม 2563 2563
702 ผ่านการประเมินสมรรณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Online นายทังจี มาลีผดุง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 11 พฤษภาคม 2563 2563
703 ผ่านการทดสอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)” จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 11 พฤษภาคม 2563 2563
704 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษEnglish in Daily Life น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 12 พฤษภาคม 2563 2563
705 ลูกเสือมัคคุเทศก์ ( Guide Scout ) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 12 พฤษภาคม 2563 2563
706 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 12 พฤษภาคม 2563 2563
707 การทดสอบความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ แม่จริม จังหวัด 12 พฤษภาคม 2563 2563
708 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมาการศึกษาของสพม.37 น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 13 พฤษภาคม 2563 2563
709 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่องสาระสำคัญเกี่ยวกับพ.ร.บ.ลูกเสือ2551และความรู้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 13 พฤษภาคม 2563 2563
710 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
711 หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 teacher(C4T-9) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ประเทศ 13 พฤษภาคม 2563 2563
712 นวัตกรรมศึกษา นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
713 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา นางสาววิมาลา มหาศรานนท์ จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
714 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ( C๔T - ๘_) นางวณัทสนันท์ คงตาล ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 13 พฤษภาคม 2563 2563
715 ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการบริการ แนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
716 การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุกรม น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2563 2563
717 การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2563 2563
718 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
719 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
720 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
721 ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก นางอมรรัตน์ โพธิขาว นาน้อย จังหวัด 14 พฤษภาคม 2563 2563
722 การทดสอบวัดความรอบรู้หลักสูตร "กฎหมายในชีวิตประจำวัน" นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2563 2563
723 หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 teacher(C4T-8) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ประเทศ 14 พฤษภาคม 2563 2563
724 ครูพันธุ์ใหม่ เข้าใจวัยฮอร์โมน ตอนกลยุทธ์การสอน ยุค New Normal น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ภาค 14 พฤษภาคม 2563 2563
725 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นายอดิศักดิ์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2563 2563
726 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
727 การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชันปีที่ 1-3 Codding Online for grade 7-9 Techer (C4T-8X นางนิตยา พรมมินทร์ เมืองแงง ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
728 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( ฺBasic English ) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 15 พฤษภาคม 2563 2563
729 การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
730 Certificate pass the language online test and have proved to be competent in English language at the CEFR level : A1 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
731 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.ทัศนีย์ การินทร์ สา ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
732 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด 15 พฤษภาคม 2563 2563
733 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด อย่างมีวิจารณญาณสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
734 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
735 หลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด 15 พฤษภาคม 2563 2563
736 อบรมหลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล ระดับต้น นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 15 พฤษภาคม 2563 2563
737 อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-8 Teacher (Z4T-8) นางปราณี ขัติเนตร จังหวัด 15 พฤษภาคม 2563 2563
738 CEFR นายเกรียงไกร ไชยภักษา แม่จริม ประเทศ 16 พฤษภาคม 2563 2563
739 Active Learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด 16 พฤษภาคม 2563 2563
740 การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด 16 พฤษภาคม 2563 2563
741 หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 16 พฤษภาคม 2563 2563
742 การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 16 พฤษภาคม 2563 2563
743 การอบรม หลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล ระดับต้น น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 16 พฤษภาคม 2563 2563
744 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9) นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
745 ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 2 น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2563 2563
746 Certificate pass the language online test and have proved to be competent in English language at the CEFR level : A2 นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร ประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 2563
747 หลักสูภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางอัมพร ศรีเทพ สา จังหวัด 17 พฤษภาคม 2563 2563
748 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน นางอมรรัตน์ โพธิขาว นาน้อย จังหวัด 17 พฤษภาคม 2563 2563
749 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ 18 พฤษภาคม 2563 2563
750 ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 3 น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง โรงเรียน 18 พฤษภาคม 2563 2563
751 การทดสอบความรู้ เรื่อง Application line สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม "Line" น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 18 พฤษภาคม 2563 2563
752 ผ่านการเรียนออนไลน์เรื่อง เรืยนรู้เข้าใจเด็กพิเศษ 9 ประเภท น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
753 ผ่านการเรียนออนไล์เรื่องการเรียนรู้อย่างเข้าใจการศึกษาพิเศษเรียนรวม น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 พฤษภาคม 2563 2563
754 อบรมทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 19 พฤษภาคม 2563 2563
755 การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนิต น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
756 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เกี่ยวับการใช้งานคอมพิวเตอร์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
757 การทดสอบความรู้ เรื่องสมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560 น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
758 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับระบบ E-MAIL น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
759 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
760 การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
761 การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individuat Devetopment Plan : ID Plan) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 19 พฤษภาคม 2563 2563
762 สมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียน ตามกรอบหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 20 พฤษภาคม 2563 2563
763 หลักสเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 20 พฤษภาคม 2563 2563
764 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Application Microsoft Teams น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 21 พฤษภาคม 2563 2563
765 การทดสอบวัดความรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย "ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์" นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 21 พฤษภาคม 2563 2563
766 ผ่านการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจหลักธรรม อริยสัจ4เบื้องต้น น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 21 พฤษภาคม 2563 2563
767 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาของสพม.37 น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 21 พฤษภาคม 2563 2563
768 ผ่านการเรียนออนไลน์เรื่อง Open Learning น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 21 พฤษภาคม 2563 2563
769 ทดสอบวัดความรู้เรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์ นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 21 พฤษภาคม 2563 2563
770 การประเมินแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 21 พฤษภาคม 2563 2563
771 ทดสอบวัดความรู้ อารยธรรมโลกยุคโบราณ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกสฺ์ นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 21 พฤษภาคม 2563 2563
772 กลยุทธ์การวัดและประเิมนผล นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2563 2563
773 อบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน นายสุพจน์ สุทธิแสน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 21 พฤษภาคม 2563 2563
774 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำณวนสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 22 พฤษภาคม 2563 2563
775 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 22 พฤษภาคม 2563 2563
776 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online 10-12 Teacher (C4T-9) น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย ประเทศ 22 พฤษภาคม 2563 2563
777 ทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 23 พฤษภาคม 2563 2563
778 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางพุทธธิดา ไชยยงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 23 พฤษภาคม 2563 2563
779 ได้ผ่านการอบรมความรู้ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ นายทังจี มาลีผดุง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 23 พฤษภาคม 2563 2563
780 อบรมหลักสูตรอบมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณสำหรับประถมศึกษา 4-6 นางละมัย หนักป้อ ภาค 23 พฤษภาคม 2563 2563
781 ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ชุดที่ 1 น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง โรงเรียน 24 พฤษภาคม 2563 2563
782 อาชญากรรมไซเบอร์ น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 24 พฤษภาคม 2563 2563
783 การศึกษาและทำแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School management in digital era) นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ภาค 24 พฤษภาคม 2563 2563
784 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2563 2563
785 เตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA Style- Online Testing น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 25 พฤษภาคม 2563 2563
786 ผ่านการทดสอบข้อสอบออนไลน์ เรื่องคำทับศัพท์ภาษาไทย น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
787 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
788 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ( Covid -19 ) น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง จังหวัด 25 พฤษภาคม 2563 2563
789 อบรมและทดสอบออนไลน์ “พัฒนาทักษะด้านด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 25 พฤษภาคม 2563 2563
790 อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น.ส.นลัทพร ปวงไชยา สา ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
791 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T-9)) นางอุตสาห์ โนราช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
792 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T - 8) นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 2563
793 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 26 พฤษภาคม 2563 2563
794 เข้าร่วมทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม นานาชาติ 26 พฤษภาคม 2563 2563
795 อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 26 พฤษภาคม 2563 2563
796 Online training : The Exam for Special Subject of Senior Scout Course Unit 1 "Hikers & Camp Manager" (English version)) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 26 พฤษภาคม 2563 2563
797 การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด 26 พฤษภาคม 2563 2563
798 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 27 พฤษภาคม 2563 2563
799 Listening Skill Preparation Test for CEFR นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 28 พฤษภาคม 2563 2563
800 การอบรมออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 28 พฤษภาคม 2563 2563
801 การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ด้านการใช้โปรแกรมการนำเสนองาน นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 29 พฤษภาคม 2563 2563
802 การอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอล (DIGITAL LITERACY CURRICULUM) ด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 29 พฤษภาคม 2563 2563
803 การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มิติการเรียนรู้ที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ด้านทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย ประเทศ 29 พฤษภาคม 2563 2563
804 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 1 ครู/บุคลากรทางการศึกษา 1 นวัตกรรม ระดับสหวิทยาเขตภูเพียง ปีการศึกษา 2562 นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน จังหวัด 29 พฤษภาคม 2563 2563
805 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายศุวัชรกัณต์ กันทะตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 พฤษภาคม 2563 2563
806 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายอาญา(ความผิดฐานชิงทรัพย์) นายอาทิตย์ อนันท้าว นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 31 พฤษภาคม 2563 2563
807 การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภัยร้ายจากบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 31 พฤษภาคม 2563 2563
808 การเรียนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 3 ชั่วโมง เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 31 พฤษภาคม 2563 2563
809 การอบรมสุขภาพดีในภาวะโลกร้อน นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน ประเทศ 31 พฤษภาคม 2563 2563
810 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ นายสุริยา พนะสัน มัธยมป่ากลาง ประเทศ 1 มิถุนายน 2563 2563
811 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 2 มิถุนายน 2563 2563
812 โครงการโรงเรียนปลอดภัยในสถานศึกษา นางอัมพร ศรีเทพ สา ประเทศ 3 มิถุนายน 2563 2563
813 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ English Genius online workshop น.ส.วาสนา ปินตา บ้านหลวง ภาค 5 มิถุนายน 2563 2563
814 การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 มิถุนายน 2563 2563
815 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นายจักรกฤษณ์ พรมไชย แม่จริม ประเทศ 6 มิถุนายน 2563 2563
816 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 7 มิถุนายน 2563 2563
817 หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 มิถุนายน 2563 2563
818 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “การประกันคุณภารการศึกษา” น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 10 มิถุนายน 2563 2563
819 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 11 มิถุนายน 2563 2563
820 การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ นายวัชระศักดิ์ วรรณโยธา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 11 มิถุนายน 2563 2563
821 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 11 มิถุนายน 2563 2563
822 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
823 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
824 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 12 มิถุนายน 2563 2563
825 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย และทักษะกระบวนการทาง KM และ PLC น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ จังหวัด 12 มิถุนายน 2563 2563
826 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกาา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 12 มิถุนายน 2563 2563
827 การใช้ google classroom นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
828 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ google classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
829 อบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
830 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
831 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEM นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 12 มิถุนายน 2563 2563
832 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8) น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 17 มิถุนายน 2563 2563
833 สถานศึกษาสีขาว น.ส.นันทนา เทพกัน ปัว จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
834 ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการเพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
835 ค่ายฝึกทักษะเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภานใต้โครงการ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
836 ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการ ฯ น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
837 ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
838 อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการด้วยแนวคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
839 ทบทวนความรู้ G SUITE FOR EDUCATION นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 23 มิถุนายน 2563 2563
840 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 7 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 มิถุนายน 2563 2563
841 การประชุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นายกัมพล ปิจดี สา จังหวัด 24 มิถุนายน 2563 2563
842 ห้องเรียนเคมีดาว นายนรพนธ์ คนสูง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 24 มิถุนายน 2563 2563
843 อบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ สา ประเทศ 26 มิถุนายน 2563 2563
844 อบรมเชิงปฏิบัติการ G suite For Education นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 27 มิถุนายน 2563 2563
845 การอบรมหลักสูตรอบบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ นายอัศวิน กลับมา หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 27 มิถุนายน 2563 2563
846 อบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 27 มิถุนายน 2563 2563
847 การอบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร โรงเรียน 27 มิถุนายน 2563 2563
848 อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 29 มิถุนายน 2563 2563
849 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๑/๒๔๖๓ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน 29 มิถุนายน 2563 2563
850 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๒/๒๔๖๓ นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน 29 มิถุนายน 2563 2563
851 อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding Online for Grade 7 – 9 Teacher (C4T – 8 ) น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 29 มิถุนายน 2563 2563
852 อบรมการลดปัญหาหมอกควัน ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา โรงเรียน 30 มิถุนายน 2563 2563
853 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grade 10- 12 Teacher (C4T-9) นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
854 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online Grade 7-9 Teacher (C4T-8) นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
855 การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบโรงเรียนพื้นที่สูง น.ส.จริยา ใจยศ สา ภาค 30 มิถุนายน 2563 2563
856 การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 มิถุนายน 2563 2563
857 การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้(Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 น.ส.ชรินพร ทะยศ สา ภาค 30 มิถุนายน 2563 2563
858 ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ ระดับพื้นฐาน (ระดับ ๑) นายจำลอง สุขสาร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 30 มิถุนายน 2563 2563
859 นำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีการศึกษา 2562 นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย ประเทศ 1 กรกฎาคม 2563 2563
860 วิทยากรค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นปีที่ 1,4 นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 1 กรกฎาคม 2563 2563
861 ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 1 กรกฎาคม 2563 2563
862 ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 1 กรกฎาคม 2563 2563
863 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 2 กรกฎาคม 2563 2563
864 การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 2 กรกฎาคม 2563 2563
865 แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษารุ่นที่ 3 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 5 กรกฎาคม 2563 2563
866 อบรมออนไลน์หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 5 กรกฎาคม 2563 2563
867 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 5 กรกฎาคม 2563 2563
868 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 5 กรกฎาคม 2563 2563
869 การทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 5 กรกฎาคม 2563 2563
870 ได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 5 กรกฎาคม 2563 2563
871 การอบรมการจัดการรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.จันทิรา เครือใจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 7 กรกฎาคม 2563 2563
872 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 11 กรกฎาคม 2563 2563
873 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาในกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 12 กรกฎาคม 2563 2563
874 การประชุม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน นายกัมพล ปิจดี สา จังหวัด 12 กรกฎาคม 2563 2563
875 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 12 กรกฎาคม 2563 2563
876 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา นางสาวสุนิตรา มินออน จังหวัด 12 กรกฎาคม 2563 2563
877 อบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 12 กรกฎาคม 2563 2563
878 ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 12 กรกฎาคม 2563 2563
879 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ นางรัตมณี ไชยหาญ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
880 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 19 กรกฎาคม 2563 2563
881 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
882 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอนฟิสิกส์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 19 กรกฎาคม 2563 2563
883 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ทุ่งช้าง โรงเรียน 19 กรกฎาคม 2563 2563
884 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางธัญรดา รุนทา น่านนคร จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
885 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้ดครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
886 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการศูนย์โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเครือข่ายโรงเรียนมหิดลนุสรณ์ นางระบอบ ทองแท้ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
887 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี ครั้งที่ 1/2563 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
888 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิชาเคมี น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
889 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
890 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเคลือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชการ นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
891 การอบรมหลักสูตร.เทคนิคการโค้ชเพื่อสร้างผลงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
892 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการเครือข่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
893 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ น่านเพาะพันธุ์ปัญญา นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
894 หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อการนำไปใช้ในชั้นเรียน น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
895 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
896 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ "สาขาวิชาฟิสิกส์" น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
897 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
898 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุดข้อมูล ภายใต้โครงการ "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา" น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
899 อบรมกิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรมเทคนิคการใช้สีโบราณ ภูมิปัญญาน่าน ประจำปี 2562 นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
900 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
901 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1/2563 นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
902 วิทยากรอบรมแนวทางการทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยะฐานะตามเกณฑ์ ว21 นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 24 กรกฎาคม 2563 2563
903 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม ilovelibrary ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูผู้สอน นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน โรงเรียน 24 กรกฎาคม 2563 2563
904 คณะกรรมการโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา จังหวัด 25 กรกฎาคม 2563 2563
905 ทดสอบออนไลน์ ในกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 29 กรกฎาคม 2563 2563
906 การอบรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างวิทยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Facillitator) การลดปัญหาหมอกควันผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ประจำปี 2563 นางวัชราพร มาลี สา โรงเรียน 30 กรกฎาคม 2563 2563
907 การประชุมหารือภาคีภาคเครื่อข่ายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ สา ประเทศ 31 กรกฎาคม 2563 2563
908 การประชุมหารือภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างสมัชชาการศึกษา นายธนชาต ชาวส้าน มัธยมป่ากลาง จังหวัด 31 กรกฎาคม 2563 2563
909 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ น.ส.กชพร รักษากุลภักดี โรงเรียน 2 สิงหาคม 2563 2563
910 การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18ทักษะ สำหรับการสอน IS นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา โรงเรียน 2 สิงหาคม 2563 2563
911 กิจกรรมจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ สกุลช่างน่าน นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
912 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา โรงเรียน 2 สิงหาคม 2563 2563
913 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางลัดดาวัลย์ ปินตา สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
914 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะสำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางวัชราพร มาลี สา โรงเรียน 2 สิงหาคม 2563 2563
915 ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 2 สิงหาคม 2563 2563
916 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือSEEEM 18 ทักษะ สำหรับสอน IS นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
917 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นายสมนึก ปินตา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
918 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา โรงเรียน 2 สิงหาคม 2563 2563
919 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
920 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
921 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
922 ประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
923 การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEm 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS นายณรงค์ สมศักดิ์ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
924 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
925 ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์Class Start น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 5 สิงหาคม 2563 2563
926 โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ) นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน นาน้อย จังหวัด 7 สิงหาคม 2563 2563
927 สัมมนาออนไลน์การศึกษาแบบเข้าใจตัวตน วิถีฟิลแลนด์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 7 สิงหาคม 2563 2563
928 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 สิงหาคม 2563 2563
929 การ่ใช้โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน นางธัญรดา รุนทา น่านนคร โรงเรียน 8 สิงหาคม 2563 2563
930 อบรมออนไลน์หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน” น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 8 สิงหาคม 2563 2563
931 English Discoveries-CEFR นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 8 สิงหาคม 2563 2563
932 วิธีการสอนสำหรับ CP (ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น) หัวข้อ สอน“อะกิโกะ”สู้โควิด น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 8 สิงหาคม 2563 2563
933 อบรม ITA น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 สิงหาคม 2563 2563
934 การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 12 สิงหาคม 2563 2563
935 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 12 สิงหาคม 2563 2563
936 อบรมออนไลน์หลักสูตร “การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 13 สิงหาคม 2563 2563
937 อบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 13 สิงหาคม 2563 2563
938 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 13 สิงหาคม 2563 2563
939 การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 13 สิงหาคม 2563 2563
940 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 14 สิงหาคม 2563 2563
941 ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน 14 สิงหาคม 2563 2563
942 กิจกรรมค่ายเยาวชนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 14 สิงหาคม 2563 2563
943 การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นางมณทิรา จำรูญ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 14 สิงหาคม 2563 2563
944 เรื่องรากแก้วชีวิต เพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2563 2563
945 คำศัพท์เกี่ยวกับระบบ E – MAIL น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 15 สิงหาคม 2563 2563
946 คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 15 สิงหาคม 2563 2563
947 อบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 15 สิงหาคม 2563 2563
948 อบรมหลักสูตร การเข้าใจสื่อดิจิทัลระดับต้น น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 17 สิงหาคม 2563 2563
949 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 17 สิงหาคม 2563 2563
950 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 18 สิงหาคม 2563 2563
951 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 18 สิงหาคม 2563 2563
952 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 20 สิงหาคม 2563 2563
953 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู นายวันชัย พูลทรัพย์ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 20 สิงหาคม 2563 2563
954 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู นายวันชัย พูลทรัพย์ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 20 สิงหาคม 2563 2563
955 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 20 สิงหาคม 2563 2563
956 วิทยากรค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฎศิลป์และทัศนศิลป์ น.ส.เกสร สิงห์ธนะ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 21 สิงหาคม 2563 2563
957 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร จังหวัด 21 สิงหาคม 2563 2563
958 การเตรียมความพร้อมแก่แรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีจำปีงบประมาณ 2563 น.ส.ญาดา กาป้อง จังหวัด 21 สิงหาคม 2563 2563
959 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 21 สิงหาคม 2563 2563
960 เพศวิถีศึกษา นายกรกช กติยศ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 22 สิงหาคม 2563 2563
961 คณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน จังหวัด 22 สิงหาคม 2563 2563
962 คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือ่ข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 สิงหาคม 2563 2563
963 เป็นคณะทำงานการประชุมการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาเป็นฐาน นางจุฑามาศ คำสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 สิงหาคม 2563 2563
964 อบรมทางวิชาการ เรื่อง จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ น.ส.ณิชาภัทร สุวรรณศรี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 สิงหาคม 2563 2563
965 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ “AEC” นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 สิงหาคม 2563 2563
966 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ "AEC" น.ส.รวินท์นิภา สุปัน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 24 สิงหาคม 2563 2563
967 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เด็กมัธยมน่าน 2563 นายจารุวิทย์ อัชฒาสัย จังหวัด 24 สิงหาคม 2563 2563
968 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รองรับ"AEC" นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ภาค 24 สิงหาคม 2563 2563
969 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ "AEC" น.ส.ศุจินันท์ จริยา นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียน 24 สิงหาคม 2563 2563
970 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ G - Suite หนังสือราชการและบันทึกข้อความ นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา สตรีศรีน่าน จังหวัด 25 สิงหาคม 2563 2563
971 ประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 27 สิงหาคม 2563 2563
972 การอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563 นายนิรันดร์ แท่นทอง แม่จริม ประเทศ 28 สิงหาคม 2563 2563
973 ค้นหาเมล็ดพันธ์พรสวรรค์ปัญญา10ด้าน ด้วยวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ นางสุภา ครุฑเงิน นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 29 สิงหาคม 2563 2563
974 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" นางวารุณี สิทธิชัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 30 สิงหาคม 2563 2563
975 ประชุมโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 30 สิงหาคม 2563 2563
976 โครงการฝึกอบรมหลุกสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ.2563 นางปราณี ขัติเนตร โรงเรียน 30 สิงหาคม 2563 2563
977 การฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน นางมนัญญา ไชยสลี เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 31 สิงหาคม 2563 2563
978 อบรมออนไลน์การพัฒนาตนเองช่วงโควิด-19 นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ศรีนครน่าน จังหวัด 31 สิงหาคม 2563 2563
979 วิทยากรการฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 31 สิงหาคม 2563 2563
980 อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์(3ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 4 กันยายน 2563 2563
981 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Smart น.ส.ยุวดี ชุรี จังหวัด 5 กันยายน 2563 2563
982 ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา ประเทศ 6 กันยายน 2563 2563
983 มหากาพย์ กลเม็ต เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อน นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ปัว ประเทศ 6 กันยายน 2563 2563
984 ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร Lateral Thinking for Problem Solving นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา ประเทศ 7 กันยายน 2563 2563
985 เป็นวิทยากรกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2563 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 9 กันยายน 2563 2563
986 เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 10 กันยายน 2563 2563
987 ปลุกสมองส่องใจ ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563
988 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563
989 อบรมและปฏิบัติธรรมโครงการ "ต้นกล้าพิกุลธรรมแกนนำทำความดี ปี 2" นางดวงสมร ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน จังหวัด 12 กันยายน 2563 2563
990 คณะทำงานการจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม โครงการ ต้นกล้าพิกุลธรรม แกนนำทำความดี ปี 2 นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน จังหวัด 12 กันยายน 2563 2563
991 เป็นวิทยากรทักษะการพัฒนาสังคม พัฒนาตนเองสู่การสร้างสรรค์สังคม นายสมภพ ใจบุญ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 12 กันยายน 2563 2563
992 อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ นายเอกรินทร์ สงคราม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 12 กันยายน 2563 2563
993 การอบรมพัฒนาครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หลักสูตรที่ 2 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ 13 กันยายน 2563 2563
994 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกาา น.ส.กชพร รักษากุลภักดี จังหวัด 13 กันยายน 2563 2563
995 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อน งานแนะแนวในสถานศึกษา นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร จังหวัด 13 กันยายน 2563 2563
996 การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนครูแนะแนวในสถานศึกษา นายจักรพงษ์ กานิล มัธยมป่ากลาง จังหวัด 13 กันยายน 2563 2563
997 การพัครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร จังหวัด 13 กันยายน 2563 2563
998 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา นางพัชรี อุทุมพร ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 13 กันยายน 2563 2563
999 การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา น.ส.ญาดา กาป้อง จังหวัด 13 กันยายน 2563 2563
1000 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) (IS) นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม โรงเรียน 15 กันยายน 2563 2563
1001 การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว โรงเรียน 16 กันยายน 2563 2563
1002 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 18 กันยายน 2563 2563
1003 การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ สารทิศพิทยาคม ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1004 หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา นางพัชรีพรรณ ตนภู ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1005 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา นายอิทธิพล จิตอารี เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1006 อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1007 ครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายจักรพงษ์ กานิล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1008 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา นางพัชรี อุทุมพร ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1009 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1010 การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
1011 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพราะพันธุ์ปัญญา นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ภาค 20 กันยายน 2563 2563
1012 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1013 อบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1014 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและออกแบบโครงงาน ตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1015 การอบรมเชิงปฏิบัติการCoach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.เกศินี มูลต๊ะ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1016 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1017 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ Cooch โจทย์โครงการฐานวิจัยและการออกแบบโครงการ นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1018 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1019 อบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและ การออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1020 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1021 การอบรมเชิงปฏิบัติการการCoachโจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน ตามแนวคิดเพาะพันธ์ปัญญา นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1022 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วานิกา มามาตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1023 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
1024 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 22 กันยายน 2563 2563
1025 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 7 น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 23 กันยายน 2563 2563
1026 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 24 กันยายน 2563 2563
1027 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 24 กันยายน 2563 2563
1028 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 25 กันยายน 2563 2563
1029 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์ นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 25 กันยายน 2563 2563
1030 โครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ สถานศึกษาในความร่วมมือ นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 25 กันยายน 2563 2563
1031 วิทยากร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน ประเทศ 26 กันยายน 2563 2563
1032 อบรมโครงการห้องสมุดดิจิทัล 4.0 น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 2 ตุลาคม 2563 2563
1033 จับดี จับใจ ก้าวไกลด้วยมือครู นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 3 ตุลาคม 2563 2563
1034 อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 5 ตุลาคม 2563 2563
1035 กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1036 กิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว " น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1037 กิจกรรมเสวนา " คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1038 กิจกรรมเสวนา "คุรุสภาพา Talk: ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" นางราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1039 กิจกรรมเสวนา "คุรุสภา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" นางมธุละดา วีระพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1040 กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพา Talk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1041 กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพาTalk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
1042 สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch นายจักรพงษ์ กานิล มัธยมป่ากลาง ภาค 10 ตุลาคม 2563 2563
1043 คงมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ นางศรีไพ จิตอารี เมืองแงง จังหวัด 10 ตุลาคม 2563 2563
1044 การอบรมออนไลน์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับ CP เรื่อง Dictogioss น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 10 ตุลาคม 2563 2563
1045 อบรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามหลักวิธีการของ GLOBE นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 11 ตุลาคม 2563 2563
1046 เป็นวิทยากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 12 ตุลาคม 2563 2563
1047 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.พรชนก ขัติวงษ์ นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1048 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1049 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล นายสมศักดิ์ ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1050 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1051 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล นายเรืองเดช ปันอ้าย นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1052 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล นางอรนุช ขาลพรหม นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1053 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1054 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1055 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย โรงเรียน 13 ตุลาคม 2563 2563
1056 การศึกษาค้นหวาและสร้างองค์ความรู้ (Research &Knowledge Formation ) (IS) นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 15 ตุลาคม 2563 2563
1057 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 37 น.ส.ฐณิญา ภิญณภัฒน์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 ตุลาคม 2563 2563
1058 อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 น.ส.ปัณฑิตา ไชยโย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 ตุลาคม 2563 2563
1059 อบรมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 นางอิษฎาภรณ์ คุชนิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 ตุลาคม 2563 2563
1060 อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ความน่าจะเป็นสำคัญไฉนในชีวิตจริง” น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 17 ตุลาคม 2563 2563
1061 อบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์ ผ่านกระบวนการ KM,PLC นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 ตุลาคม 2563 2563
1062 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์” ผ่านกระบวนการ KM,PLC นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย จังหวัด 18 ตุลาคม 2563 2563
1063 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 18 ตุลาคม 2563 2563
1064 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์" ผ่านกระบวนการ KM,PLC นายชัยศิริ ศิริรัตน์ บ่อเกลือ จังหวัด 18 ตุลาคม 2563 2563
1065 อบรมเชิงปฏิบัติการMindsetทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ(System Thinking) นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 ตุลาคม 2563 2563
1066 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน ฟัง สรุปความและเขียนตามประสงค์:KM,PLC นางสาววิมาลา มหาศรานนท์ จังหวัด 18 ตุลาคม 2563 2563
1067 อาสาแจ้งเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 18 ตุลาคม 2563 2563
1068 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 18 ตุลาคม 2563 2563
1069 หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นางนฤตยา อะทะยศ สา จังหวัด 19 ตุลาคม 2563 2563
1070 การอบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ นางปราณี ขัติเนตร โรงเรียน 23 ตุลาคม 2563 2563
1071 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 ตุลาคม 2563 2563
1072 เปิดบ้าน Proteacher พาคุณครูสู่ดวงดาว นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 24 ตุลาคม 2563 2563
1073 เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน นางชะบา สุดสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 24 ตุลาคม 2563 2563
1074 "การสอนเพศวิถีศึกษา" การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 27 ตุลาคม 2563 2563
1075 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยรการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright นายพยนต์ อ่อนเป็ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 30 ตุลาคม 2563 2563
1076 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ สา ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
1077 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์ สา ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
1078 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python นางอุตสาห์ โนราช หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 31 ตุลาคม 2563 2563
1079 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS (ออนไลน์) น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 31 ตุลาคม 2563 2563
1080 โครงการอบรมเพื่อพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังสุขภาวะทางจิตใจสำหรับนักเรียนและนิสิตโดยศิลปะบำบัด น.ส.สุพัตรา เตชะยศ ปัว ประเทศ 1 พฤศจิกายน 2563 2563
1081 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายสมนึก ปินตา ประเทศ 7 พฤศจิกายน 2563 2563
1082 เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ระดับคุณภาพ ดี โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ น.ส.วาสนา ปินตา บ้านหลวง ประเทศ 10 พฤศจิกายน 2563 2563
1083 การอบรมออนไลน์วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับ CP เรื่อง JF Online Contents น.ส.จินตนา อำขำ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 14 พฤศจิกายน 2563 2563
1084 อบรม digital classroom หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ แม่จริม ประเทศ 15 พฤศจิกายน 2563 2563
1085 Sepaktakraw Refereeing Course นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 16 พฤศจิกายน 2563 2563
1086 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC" น.ส.กชพร รักษากุลภักดี โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1087 อบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) นางอทิตยา ปิมปา สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1088 อบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล " การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1089 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ประจำปีการศึกษา 2563 นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1090 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1091 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) นายจารุวิทย์ อัชฒาสัย โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1092 การสร้างชุมนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) นางนฤตยา อะทะยศ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1093 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นางอัมพร ศรีเทพ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1094 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นางอัมพร ศรีเทพ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1095 การอบรมตามโครงการครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” นางวัชราพร มาลี สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1096 อบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” น.ส.ชัญญ์อนนต์ คันนาทิพย์ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1097 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” นายสมนึก ปินตา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1098 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC" นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1099 อบรมโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน 6 ชั่วโมง นางเยาวเรศน์ วงค์ขัติย์ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1100 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1101 ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” น.ส.วจีพร แก้วหล้า สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1102 การอบรมโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" นายโสภณวิชญ์ อิ่นแก้ว สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1103 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการวิจัยปฏิบัติการในขั้นเรียน แนวทางการเปลี่ยนแปลงการสอนและพัฒนานักเรียนในยุคดิจิทัล" นางสาวณัฐญา ศรีรินยา สตรีศรีน่าน โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
1104 การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม KB-IDE (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-KB-IDE) ระดับมัธยมศึกษา นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ ประเทศ 19 พฤศจิกายน 2563 2563
1105 การฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา น.ส.ทัดดาว กันตะนา นาหมื่นพิทยาคม ประเทศ 19 พฤศจิกายน 2563 2563
1106 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2563 2563
1107 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผน นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 23 พฤศจิกายน 2563 2563
1108 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 พฤศจิกายน 2563 2563
1109 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานการประกันคุุณภาพการศึกษา นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1110 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานประกันคุณภาพการศึกษา น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1111 อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1112 อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1113 อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1114 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานประกันคุณภาพการศึกษา น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1115 อบรมโครงการจัดหาผู้ให้บริการ เพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวงและวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือออื่นใดทางการศึกษา นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 25 พฤศจิกายน 2563 2563
1116 ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น Chinese for Beginners น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ 26 พฤศจิกายน 2563 2563
1117 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q–Classroom เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง น.ส.กาญจนา ยศหล้า พระธาตุพิทยาคม จังหวัด 27 พฤศจิกายน 2563 2563
1118 การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ปัว ประเทศ 27 พฤศจิกายน 2563 2563
1119 อบรมการพัฒนาหลักสูตรคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นางมาลี ไชยยศ สา ประเทศ 29 พฤศจิกายน 2563 2563
1120 การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนวิชาแนะแนว และหลักสูตรแผนการสอนแนะแนวหน่วยการรู้จักเข้าใจตนเอง และสร้างทางเลือก น.ส.กชพร รักษากุลภักดี ประเทศ 29 พฤศจิกายน 2563 2563
1121 ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น Tricky American English Pronunciation น.ส.ณัฐติยา บัวยศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ 29 พฤศจิกายน 2563 2563
1122 โครงการค่าย เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน (โคกหนองนา ท่าวังผาโมเดล) นางกาญจนา เสนนันตา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 30 พฤศจิกายน 2563 2563
1123 การฝึกอบรมในหลักสูตร ค่ายเบาวชน ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน ครั้งที่ 1 น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 30 พฤศจิกายน 2563 2563
1124 อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางสาวศศิประภา สูงขาว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 2 ธันวาคม 2563 2563
1125 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 2 ธันวาคม 2563 2563
1126 งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 14 น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร จังหวัด 4 ธันวาคม 2563 2563
1127 วิทยากรร่วมกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการ STEM Education ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ชรินพร ทะยศ สา โรงเรียน 5 ธันวาคม 2563 2563
1128 การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายกัมพล ปิจดี สา โรงเรียน 8 ธันวาคม 2563 2563
1129 รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre-ONET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียน 8 ธันวาคม 2563 2563
1130 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี 25633 นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 9 ธันวาคม 2563 2563
1131 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ น.ส.อิงคณา เสริมคุณ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 9 ธันวาคม 2563 2563
1132 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 9 ธันวาคม 2563 2563
1133 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักศีล ๕" น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง บ่อสวกวิทยาคาร จังหวัด 11 ธันวาคม 2563 2563
1134 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 11 ธันวาคม 2563 2563
1135 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน 13 ธันวาคม 2563 2563
1136 ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาสาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2562 นางรุจิเรข บุญมาปะ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 15 ธันวาคม 2563 2563
1137 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 นางขวัญฤดี กันทเสน มัธยมป่ากลาง โรงเรียน 17 ธันวาคม 2563 2563
1138 ปลูกต้นกล้า Smart Kids Code นายดำรงค์ คันธะเรศย์ ปัว จังหวัด 18 ธันวาคม 2563 2563
1139 โครงการอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน นางวิไลลักษณ์ กาวี ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 18 ธันวาคม 2563 2563
1140 การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน นางสาวเรณู สุทธน้อย ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 18 ธันวาคม 2563 2563
1141 การอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 18 ธันวาคม 2563 2563
1142 อบรมทดสอบความรู้เบื้องต้น กฎหมายการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 21 ธันวาคม 2563 2563
1143 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 23 ธันวาคม 2563 2563
1144 อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training: Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 23 ธันวาคม 2563 2563
1145 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training:Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 23 ธันวาคม 2563 2563
1146 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา "เสริมสร้างพลังมนการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู" นางดาราลักษณ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
1147 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร นาน้อย จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
1148 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ on the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” นางสุธิดา โสภารัตน์ จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
1149 น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เสริมสร้างพลังในการทำงาน น.ส. พัทธนันท์ กองจักร สตรีศรีน่าน จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
1150 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training จิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
1151 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
1152 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (is)ขั้นพัฒนา” นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 26 ธันวาคม 2563 2563
1153 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ขั้นพัฒนา นายกิตติพันธ์ ท่าชัย เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัด 26 ธันวาคม 2563 2563
1154 เทคนิควิธีการสอนสังคมศึกษา โดยเน้นกระบวนการActiBe Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยม น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัด 27 ธันวาคม 2563 2563
1155 การเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด 19 และระบาดวิทยา น.ส.สุมาลี ความสุข เมืองแงง ประเทศ 28 ธันวาคม 2563 2563
1156 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 31 ธันวาคม 2563 2563
1157 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ห้องสมุดประชาชน นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 3 มกราคม 2564 2564
1158 การอบรมเฃิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล นาน้อย ประเทศ 10 มกราคม 2564 2564
1159 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google meet” นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ นาน้อย โรงเรียน 11 มกราคม 2564 2564
1160 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1161 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1162 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564(รูปแบบออนไลน์) นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง สา ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1163 ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 นางอรุณี ชัยพิชิต ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1164 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการงานวันครูครั้งที่65พ.ศ.2564(รูปแบบออนไลน์) นางสุกัญญา อุปจักร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1165 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 นางอัมพร ศรีเทพ สา ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1166 กิจกรรมวิชาการ วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) น.ส.วิลาวรรณ มงคล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1167 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
1168 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3 นางอัมพร ศรีเทพ สา ประเทศ 17 มกราคม 2564 2564
1169 Improve Reading Through Context Clues นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 18 มกราคม 2564 2564
1170 สุภาษิต สำนวนไทย นายกันตพงษ์ หมั่นดี ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 23 มกราคม 2564 2564
1171 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Goog Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 23 มกราคม 2564 2564
1172 การอบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 23 มกราคม 2564 2564
1173 อบรมทดสอบคความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู STEM EDUCATION นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 24 มกราคม 2564 2564
1174 อบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย IT นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 25 มกราคม 2564 2564
1175 การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่สาม น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 25 มกราคม 2564 2564
1176 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 นางณัฎฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 25 มกราคม 2564 2564
1177 อบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนยุคดิจิทัล นางพัชรี อุทุมพร ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ภาค 26 มกราคม 2564 2564
1178 การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ปริศนาสายรุ้ง” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง พระธาตุพิทยาคม ประเทศ 26 มกราคม 2564 2564
1179 อบรมโครงการ โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นางมณีรัตน์ ตาดี สา ประเทศ 27 มกราคม 2564 2564
1180 โควิด19และระบาดวิทยา น.ส.อภิสรา จินะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 27 มกราคม 2564 2564
1181 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม บ่อเกลือ ประเทศ 28 มกราคม 2564 2564
1182 ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษษ (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล นางกัญญา อุปจักร์ บ่อเกลือ ภาค 28 มกราคม 2564 2564
1183 ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล” นางพัทธนันท์ ขันยม น่านนคร ภาค 28 มกราคม 2564 2564
1184 การอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล” จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว จังหวัด 28 มกราคม 2564 2564
1185 ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา Counseling แกนักเรียนยุคดิจิทัล นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 28 มกราคม 2564 2564
1186 หลักสูตร"ศาสตร์การให้คำปรึกษา แก่นักเรียนยุคดิจิทัล" น.ส.ญาดา กาป้อง ภาค 28 มกราคม 2564 2564
1187 สมดุลชีวิตและห้องเรียนสำหรับครู น.ส.อภิสรา จินะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มกราคม 2564 2564
1188 ออกแบบห้องเรียนที่มีหัวใจ ด้วยหัวใจอาชีพ น.ส.อภิสรา จินะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มกราคม 2564 2564
1189 เยาวชนกู้ภัย COVID-19 น.ส.อภิสรา จินะ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มกราคม 2564 2564
1190 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์ CMU: CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ Graphic Design Crash Course นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน สา จังหวัด 29 มกราคม 2564 2564
1191 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์นอกบ้าน" ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ น.ส.พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ น่านประชาอุทิศ โรงเรียน 29 มกราคม 2564 2564
1192 ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง นางปัทมพร กนกน้อยหมอ นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประเทศ 30 มกราคม 2564 2564
1193 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นางมนชยา อธิกรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1194 อบรมออนไลน์และการทดสอบความรู้เรื่อง“การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางจินตนา ถาวรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1195 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นางชนกนันท์ คำจิตร เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 3 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1196 โครงการเตรียมความพร้อมประเมิน o-net และ pisa นายทรงศักดิ์ เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1197 อบรมทดสอบความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 5 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1198 การศึกษาออนไลน์และการทดสอบความรู้ เรื่อง “การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางวาสนา อ่อนแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1199 ทดสอบความรู้เรื่องเบื้องต้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม การใช้งาน Google Apps For Education นางสาวกนกวรรณ อิ่นคำ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 5 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1200 อบรมหลักสูตรที่62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายปราโมทย์ กิวัฒนา ประเทศ 6 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1201 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1202 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2 นางชนิดา กิติตุ้ย นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1203 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1204 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางสุดาพร เหรียญพิมาย นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1205 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน นางนงนุช นิลคง บ้านหลวง โรงเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1206 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.ในจังหวัด นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม น่านนคร จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1207 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ นางธัญรดา รุนทา น่านนคร จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1208 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์ นางเสาวลักษณ์ สายสอน สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1209 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ นายปภังกร เมฆแสน จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1210 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน สาขาเคมี ครั้งที่ 2/2563 นางนิ่มนภา อินทร์กอง นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1211 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น.ส.มาลินี อนุรักษ์ สา จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1212 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนแรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางวิไล เสารางทอย ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1213 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเคลือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชการ นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1214 เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ในกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 นายแท้ นามแก้ว สตรีศรีน่าน โรงเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1215 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “ช่อม่วงหลิดอก” ครั้งที่ 4 จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ปัว โรงเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1216 การเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน นางมลฤดี เตชะตา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1217 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ สาขาชีววิทยา นางสุธิดา โสภารัตน์ จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1218 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นายบุญนัก ยศหล้า สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1219 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้สำหรับผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1220 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการเครือข่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1221 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1222 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2563 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1223 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ นางรัตมณี ไชยหาญ ท่าวังผาพิทยาคม ประเทศ 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1224 โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่2/2563 นางปิยธิดา หม่องต๊ะ สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1225 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ น.ส.ชรินพร ทะยศ สา จังหวัด 8 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1226 อบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 564 นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 10 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1227 การอบรมโครงการอบรมเยาวชนและชาชนชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร จังหวัด 10 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1228 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564 นายเกรียงเดช ดีปินตา บ่อสวกวิทยาคาร ประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1229 อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต รายวิชา การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก น.ส.สุพัตรา เตชะยศ ปัว โรงเรียน 11 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1230 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน” น.ส.นันท์นภัส ช่างพูด เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1231 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน น.ส.สัจจาพร สุใจยา ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1232 วิทยากรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื้นฐาน นางกาญจนา ธนะขว้าง ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1233 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่ือพืชพื้นฐาน " นางวิไล เสารางทอย ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1234 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1235 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน" นางกัญจนา อุดใจ สารธรรมวิทยาคาร โรงเรียน 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1236 มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1237 โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีสัญจร น.ส. พันนิตา วงษารัฐ แม่จริม ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1238 ผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมตามโครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว นางวัชรีพร จิตอารีย์ สา โรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1239 ผู้ช่วยวิทยากรกิจกรรมตามโครงการเวทคณิตคิดเลขเร็ว น.ส.เบญจพร นามแก้ว สา โรงเรียน 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1240 มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ นางสุวพัชร เนียมหอม สันติสุขพิทยาคม ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1241 การอบรมตามโครงการ อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น นางภิสชา ไชยบาล สา ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1242 โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 นายวิรัช รุ่งโรจน์ ทุ่งช้าง ภาค 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1243 ได้เข้าร่วมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (รวมระยะเวลา 21 ชั่วโมง) นายสมโภชน์ จันด้วง สา ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1244 อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 นางสุธิดา โสภารัตน์ ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1245 อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3 นายปราโมทย์ กิวัฒนา ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1246 อบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นายปัณณธร อ่อนแก้ว มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2564 2564
1247 การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1