รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายไตรพฤก ผางาม

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 1 ครู/บุคลากรทางการศึกษา 1 นวัตกรรม ระดับสหวิทยาเขตภูเพียง ปีการศึกษา 2562 นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน จังหวัด 29 พฤษภาคม 2563 2563
2 คณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน จังหวัด 22 สิงหาคม 2563 2563
3 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน นายไตรพฤก ผางาม สตรีศรีน่าน จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563