รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางนิศากร เย็นใจมา

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 โครงการบริหารวิชาการ หัวข้อเรื่อง "การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Online)" นางนิศากร เย็นใจมา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า นางนิศากร เย็นใจมา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กรกฎาคม 2566 2566
3 Listening and Speaking for Communication นางนิศากร เย็นใจมา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 สิงหาคม 2566 2566