รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางวิจิตรา กาแก้ว

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 699181001 รุ่น 108 นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ การสอนความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 17 พฤษภาคม 2564 2564
3 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียนออนไลน์ 2 นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
4 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 สิงหาคม 2564 2564
5 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 สิงหาคม 2564 2564
6 Active Learning นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 กันยายน 2564 2564
7 การอบรมออนไลน์หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
8 การอบรมออนไลน์ เรื่องแหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำ หรับครูและนักเรียน นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
9 ผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน Active Learning และบูรณาการท้องถิ่นเวียงภูเพียง อารยวิถีของดีเมืองน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 กรกฎาคม 2566 2566
10 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 พฤศจิกายน 2566 2566
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแผนการจัดการเรียนเชิงรุก GPAS 5 Steps และสร้างเครื่องมือวัด ประเมินผลที่มุ่งสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยยึดตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 ธันวาคม 2566 2566
12 วิทยากรอบรมโครงการค่ายรักการอ่าน บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการอ่าน การเขียน นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 15 ธันวาคม 2566 2566
13 คณะกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2567 นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 กุมภาพันธ์ 2567 2567
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ นางวิจิตรา กาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 กุมภาพันธ์ 2567 2567