รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางสาววิมลรัตน์ คำพล

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 สร้างความเข้าใจ และเตรียมพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ นางสาววิมลรัตน์ คำพล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 มกราคม 2565 2565