รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายปิยะ คณะธรรม

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
2 กิจกรรมเสวนา “คุรุสภาพาTalk : ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว” นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 ตุลาคม 2563 2563
3 กิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์) นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2564 2564
4 การอบรม Google for Education 2021 หัวข้อ The GEG Thailand Live Event Workshop on Muang Thip Google Arts & Culture นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 พฤษภาคม 2564 2564
5 การอบรม Google for Education 2021 หัวข้อ The GEG Thailand Live Event Workshop on Be Internet Awesome : Digital Literacy นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 พฤษภาคม 2564 2564
6 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และ การวัดผลและประเมินผลสำหรับการเรียนออนไลน์ นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 พฤษภาคม 2564 2564
7 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และ ห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 กันยายน 2564 2564
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 10 กันยายน 2564 2564
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 13 กันยายน 2564 2564
11 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำฯ นายปิยะ คณะธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 มิถุนายน 2565 2565