รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายอภิราม งานชูกิจ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 มิถุนายน 2564 2564
2 อบรมออนไลน์การจัดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher นายอภิราม งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 กุมภาพันธ์ 2565 2565