รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ScQA นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 26 สิงหาคม 2566 2566
2 การอบรมครูหลักสูตรการรู้ดิจิทัล นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 มีนาคม 2567 2567